Наукова робота

Основнi науковi здобутки кафедри

 • Дослiджено морфо-функцiональнi змiни нейросудинних взаємовiдносин у стiнцi шлунка при вестибулярнiй деаферентацiї.
 • Всебiчно вивчено вплив гравiтацiйних навантажень на судини, бронхи та паренхiму легень.
 • Дослiджено морфологiчнi та гiстохiмiчнi змiни в нирках i селезiнцi при гравiтацiйних навантаженнях.
 • Вивчено вплив режимiв помiрних, iнтенсивних статичних та динамiчних фiзичних навантажень i режиму гiподинамiї на морфо-функцiональний стан кiсток скелета щурiв в експериментi.
 • Вивчено показники росту та обмiну трубчастих кiсток при дiї на органiзм тетрациклiну.
 • Дослiджено закономiрностi морфогенезу кiсток скелета i деяких внутрiшнiх органiв пiд впливом зневоднення органiзму рiзних типiв та ступенiв, а також у перiод реадаптацiї, поєднаної iз корекцiєю порушень фiзичними навантаженнями.
 • Вивчено рiст, формоутворення та макро-, мiкроелементний склад кiсток скелета тварин статевонезрiлого, репродуктивного та старечого вiку при рiзних видах зневоднення органiзму.
 • Вивчено сегментарну будову селезiнки, на основi чого розробленi рекомендацiї для проведення хiрургiчних втручань.
 • Дослiджено особливостi росту, будови та мiнералiзацiї кiсток скелета при зневодненнi адаптованого до дегiдратацiї органiзму та їх реадаптацiю у вiковому аспектi.
 • Вивчено вплив факторiв зовнiшнього середовища на будову кiстки, деяких внутрiшнiх органiв i соматичних пропорцiй органiзму при рiзних типах вегетативної нервової системи.
 • В останнi роки проводяться дослідження особливостей морфофункціональної перебудови різних органів та тканин при експериментальному моделюванні найпоширеніших патологічних процесів.
 • За останні 5 рокiв спiвробiтниками кафедри опубліковано в журналах i збірниках 400 наукових роботи, захищено 8 кандидатських дисертацій, отримано 7 патентів.

Всього з часу заснування кафедри на її базі підготовлено 8 докторських та 56 кандидатських дисертацій. Зокрема, під керівництвом проф. Федонюка Я.І. виконані дві докторські та 21 кандидатські дисертації. В даний час на кафедрі виконується 8 кандидатських дисертацій

Проф. Герасимюк І.Є з молодими науковцями (2011 р.)

Гістологічні методи в науковій роботі /Лабораторія спектрофотометрії

На базі кафедри найбільш вагомими були проведені такі заходи: Всесоюзний симпозіум з медичної та спортивної антропології (1991 р.), І Міжнародний конгрес з інтегративної антропології (1995 р.), Міжнародна конференція ”Актуальні питання морфології”, присвячена пам'яті академіка, Лауреата Державної премії України проф. Сморщка С.А. (1996 р.), Виїзну сесію Української академії наук національного прогресу (1997 р.), Нараду завідувачів кафедр нормальної анатомії України (1998 р.), Саміт нормальних анатомів України та Росії (2003 р.), конференція ”Актуальні проблеми морфології”, присвячена 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України проф. Федонюка Я.І. (2010 р.).

Виховна робота кафедри

Щороку з кураторським групами колектив кафедри проводить тематичні лекцій, вечори, організовує відвідування Тернопільського драматичного театру та філармонії, екскурсії у краєзнавчий музей.

Зустріч з ветеранами кафедри

Освячення кафедри Йорданською водою(2012 р)

Протягом шести років на кафедрі склалась традиція освячення кафедри та ННІ морфології свяченою водою. Ця традиція підкреслює історичне коріння нашого народу, а також служить добрим прикладом для молодого покоління.