З 2021 року на базі кафедри виконується науково-дослідна робота на тему "Особливості перебудови судинних русел внутрішніх органів при моделюванні гемодинамічних розладів різного генезу та раптовому усуненні патогенетичних чинників у експерименті " відповідно темі затверджено та планується до затвердження дисетаційну роботу.

Захист кандитатської дисертації аспіранта кафедри Кланци М.П. при Разовій СВР ДФ 58.601.009 на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 222 "Медицина" (2020 рік)

Наукова робота кафедри анатомії людини передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано понад 15 патентів на винахід, опубліковано понад 500 наукових праць у журналах і збірниках статей, зокрема за 2016-2019 н.р. опубліковано 30 статей, зокрема з індексом Scopus – 4, з індексом Web of Science - 1.

Наукова робота кафедри анатомії людини передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри: вивчення проблеми дослідження морфологічного стану кровоносних судин за різноманітних геодинамічних умов ;

Аспірант Кланца М.П. доповідає на 7 конгресі АГЕТ місто Одеса (2019 рік).

Асистент Ільків О.П., проф Герасимюк І.Є., ас Кіт І.В. на відкритті 7 конгресу АГЕТ

місто Одеса (2019 рік)

Науково- практична конференції «Теорія і практика сучасної морфології», місто Дніпро( 2018 рік). На фото проф.Герасимюк І.Є ректор ДМА проф. Перцева Т.О. та аспірант Вацик М.О.

Лабораторія спектрофотометрії (2017 рік).

Стариший Лаборент Кметь О.З. на практиці використовує гістологічні методи в науковій роботі (2016 рік).

Проф. Герасимюк І.Є з молодими науковцями (2011 рік).

На базі кафедри найбільш вагомими були проведені такі заходи: Всесоюзний симпозіум з медичної та спортивної антропології (1991 р.), І Міжнародний конгрес з інтегративної антропології (1995 р.), Міжнародна конференція ”Актуальні питання морфології”, присвячена пам'яті академіка, Лауреата Державної премії України проф. Сморщка С.А. (1996 р.), Виїзну сесію Української академії наук національного прогресу (1997 р.), Нараду завідувачів кафедр нормальної анатомії України (1998 р.), Саміт нормальних анатомів України та Росії (2003 р.), конференція ”Актуальні проблеми морфології”, присвячена 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України проф. Федонюка Я.І. (2010 р.). Основнi науковi здобутки кафедри

 • Дослiджено морфо-функцiональнi змiни нейросудинних взаємовiдносин у стiнцi шлунка при вестибулярнiй деаферентацiї.

 • Всебiчно вивчено вплив гравiтацiйних навантажень на судини, бронхи та паренхiму легень.

 • Дослiджено морфологiчнi та гiстохiмiчнi змiни в нирках i селезiнцi при гравiтацiйних навантаженнях.

 • Вивчено вплив режимiв помiрних, iнтенсивних статичних та динамiчних фiзичних навантажень i режиму гiподинамiї на морфо-функцiональний стан кiсток скелета щурiв в експериментi.

 • Вивчено показники росту та обмiну трубчастих кiсток при дiї на органiзм тетрациклiну.

 • Дослiджено закономiрностi морфогенезу кiсток скелета i деяких внутрiшнiх органiв пiд впливом зневоднення органiзму рiзних типiв та ступенiв, а також у перiод реадаптацiї, поєднаної iз корекцiєю порушень фiзичними навантаженнями.

 • Вивчено рiст, формоутворення та макро-, мiкроелементний склад кiсток скелета тварин статевонезрiлого, репродуктивного та старечого вiку при рiзних видах зневоднення органiзму.

 • Вивчено сегментарну будову селезiнки, на основi чого розробленi рекомендацiї для проведення хiрургiчних втручань.

 • Дослiджено особливостi росту, будови та мiнералiзацiї кiсток скелета при зневодненнi адаптованого до дегiдратацiї органiзму та їх реадаптацiю у вiковому аспектi.

 • Вивчено вплив факторiв зовнiшнього середовища на будову кiстки, деяких внутрiшнiх органiв i соматичних пропорцiй органiзму при рiзних типах вегетативної нервової системи.

 • В останнi роки проводяться дослідження особливостей морфофункціональної перебудови різних органів та тканин при експериментальному моделюванні найпоширеніших патологічних процесів.

 • За останні 5 рокiв спiвробiтниками кафедри опубліковано в журналах i збірниках 400 наукових роботи, захищено 8 кандидатських дисертацій, отримано 7 патентів.

Всього з часу заснування кафедри на її базі підготовлено 8 докторських та 56 кандидатських дисертацій. Зокрема, під керівництвом проф. Федонюка Я.І. виконані дві докторські та 21 кандидатські дисертації. В даний час на кафедрі виконується 5 кандидатських дисертацій