У 2020-2021 навчальному році в студентському науковому гуртку кафедри анатомії людини займалося 25 студентів медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів.

Вікторія Боймиструк – староста гуртка, учасник і дипломант Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та програми «Студентська наука і профорієнтаційне навчання».

Ремінецький Б.Я., – куратор гуртка, доцент кафедри анатомії людини.

Опрацювання наукової літератури гуртка на кафедрі анатомії людини проводиться, в основному, в онлайн режимі. Гуртківці ведуть активну пошукову і дослідницьку діяльність за темами: 1) Особливості морфологічних змін у печінці щурів при гострому та хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою; 2) Морфофункціональні особливості перебудови шлунка щурів при загальному зневодненні та відновленні водно-електролітної рівноваги; 3) Особливості структурної перебудови сім’яників після струмектомії у щурів.

Гуртківці представили результати досліджень у секції ”Морфологія в нормі та експерименті» на XХV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених та вузівських конференціях з морфології: Федчишин Олена «ВПЛИВ ПОЗАКЛІТИННОЇ ДЕГІДРАТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ НА РЕМОДЕЛЮВАННЯ МЕТАФІЗАРНОЇ ПЛАСТИНКИ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК» під керівництвом канд. мед. наук, доц. М.В. Ющака, Боймиструк Вікторія «ВПЛИВ ВИХІДНОГО СТАНУ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ НА АНТРОПОМЕТРИЧНІ ТА ОСТЕОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ». Герман О.М. опублікувала результати наукових досліджень у матеріалах Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини», журналах «Проблемы биологии и медицины» та «Вісник медичних і біологічних досліджень», а також у «Здобутках клінічної та експеримен-тальної медицини» результати досліджень «Вплив тривалого введення доз преднізолону на морфофункціональний стан яєчок щурів». У секції «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ, ОФТАЛЬМОЛОГІЯ» доповідала Семерез Марія про результати досліджень «ВПЛИВ СИНЬОГО СВІТЛА ГАДЖЕТІВ НА ЗІР У ЧАС ПАНДЕМІЇ» під керівництвом кандидата медичних наук доцента П.П.Флекей.

Підготовка препаратів хребців різних відділів із хребетного стовпа під керівництвом доцента Ремінецького Бориса Ярославовича (2021 рік).

Інтеграція України у світове товариство потребує створення нової системи освіти, яка б спрямовувалась на формування творчої, освіченої, фізично і морально здорової особистості. Головною метою української системи освіти, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, є створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування і розвиток цінностей громадянського суспільства. Поряд з іншим, система освіти має забезпечувати «формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості». Проблема організації самостійної роботи студентів займає чільне місце в перебудові навчального процесу у вищому навчальному закладі. Виконання основних положень Доктрини має забезпечити «перехід до нової гуманістично інноваційної філософії освіти», що надалі стимулюватиме збільшення самостійності і самодостатності особистості, її творчу активність.

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Вирішити це завдання навряд чи можливо тільки передаванням знань в готовому вигляді від викладача до студента. Необхідно перетворити студента з пасивного споживача знань на активного їх творця, що вміє сформулювати проблему, проаналізувати способи її вирішення, знайти оптимальний результат і довести його правильність. Посилення ролі самостійної роботи студентів означає принциповий перегляд організації навчальновиховного процесу у ВНЗ, який має будуватися так, щоб розвивати вміння вчитися, формувати у студента здатність до саморозвитку, творчого застосування отриманих знань, способів адаптації до професійної діяльності у сучасному світі.

Протягом усіх років існування при кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток. Основні напрями роботи гуртка - науково-дослідна (робота в науковій лабораторії кафедри, виконання фрагментів кафедральної наукової роботи під керівництвом викладачів), теоретична (заслуховування наукових повідомлень та рефератів, результатiв студентських робіт, доповіді на студентських конференціях) і практична робота (освоєння практичних навичок, нових методiв діагностики захворювань ).

Студенти закріплюють пратичні знання використовуючи 3D анатомічні моделі (2017 рік).

Заняття анатомічного гуртка на кафедрі анатомії людини проводилося щотижня. Гуртківці ведуть активну пошукову і дослідницьку діяльність за темами:

1) Особливості морфологічних змін у печінці щурів при гострому та хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою;

2) Морфофункціональні особливості перебудови шлунка щурів при загальному зневодненні та відновленні водно-електролітної рівноваги;

3) Особливості структурної перебудови сім’яників після струмектомії у щурів.

Студенти 2 курсу продовжують проводити оперативні втручання по моделюванню гіпотиреозу (струмектомія), в подальшому через певні доби виконують орхектомію для гістологічного дослідження, а також проводять наливку судинного русла рентгенконтрастною речовиною для отримання рентгенангіографічних фотографій. Також ознайомлюються з хірургічним інструментарієм, оволодівають технікою в’язання хірургічного вузла, а також із накладанням різних видів швів для експериментальних досліджень. Студенти протягом усього часу здійснюють догляд за прооперованими тваринами, контролюють раціон тварин.

Студенти під наглядом викладача опрацьовують методику наливки судинного русла щура рентгенконтрасною речовиною(свинцевим суриком) (2018 рік).

Результат проведеного експерименту: рентгенангіографія артерій експериментальної тварини (2018 рік).

Гуртківці представили результати досліджень у секції ”Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія. Судова медицина. Біологія та мікробіологія» на XХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених та вузівських конференціях з морфології і патофізіології: Григорчук Олена «Вплив медикаментозної корекції гіпотиреозу на стан структурної організації нирок щурів після тиреоїдектомії», Григорій Матюк, Юля Правак, Анастасія Стельмах представили стендову доповідь «Ремоделювання вінцевих артерій білих щурів в умовах нітратної інтоксикації організму», Огінська Н.В. «Вплив медикаментозної корекції на ремоделювання структурних компонентів яєчок щурів після струмектомії» у «Здобутках клінічної та експериментальної медицини», Боймиструк Роман «Особливості структурної перебудови тканини та судин яєчок щурів при відновленні кровотоку за різними методами», Гах Ілона «Особливості морфологічних змін проксимальних звивистих канальців нефрона при експериментальному ураженні підшлункової залози».

Успішно представила свою роботу Григорчук Олена «Морфо-функціональна характеристика реакцій ниркових судин після струмектомії в експерименті». Киричок Юрій та Гайда Анастасія опублікували результати досліджень на науково-практичній конференції у м. Полтава «Вікові зміни у кістках скелета при адаптації організму до загального зневоднення». У «Віснику наукових досліджень», № 1, № 3 оприлюднені праці Ющак Ольги та Луків Оксани «Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів-самок на вплив експериментальної гіперглікемії» і «Структурно-функціональна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу лабораторних щурів на ранній стадії моделювання гострого перитоніту».

Учасники і доповідачі XХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених Юлія Правак і Григорій Матюк були учасниками та завоювали перше місце на Всеукраїнській предметній олімпіаді з анатомії людини у 2018 році.