Наукові публікації Галицької-Хархаліс О.Я.

 • Динаміка змін функціональної активності сім’яників щурів за умов експериментального дозованого стенозу сім’яного канатика та після його усунення / Стравська М.Я., Гантімуров А.В., Стравський Т.Я., Сверстюк А.С., Галицька-Хархаліс О.Я. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – № 3. – С. 479-485.

 • Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии / И.В. Пилипко, А.Я. Галицкая-Хархалис, Т.Р. Геник, Н.В. Флекей, Н.Я. Панчишин // Georgian medical news – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117 – 122. SCOPUS

 • Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами / Т.Я. Стравский, А.В. Гантимуров, О.Я. Галицкая‑Хархалис, Н.И. Герасимюк, Р.В. Говда // Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149. SCOPUS

 • До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда, О.Я. Галицька-Хархаліс, О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.

 • І.В. Пилипко, О. Я. Галицька-Хархаліс Морфологічні зміни внутрішньої структури нирок при моделюванні гемодинамічних порушень у щурів / І.В. Пилипко, О. Я. Галицька-Хархаліс // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – № 4. – С. 49-53.

 • О. Я. Галицька-Хархаліс Морфологічні зміни паренхіми та кровоносного русла нирок при моделюванні порушень притоку крові в експерименті // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 4-6.

 • О. Я. Галицька-Хархаліс Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах / О. Я. Галицька-Хархаліс, А. В. Гантімуров, І.В. Пилипко // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 113-116.

 • А. В. Гантімуров Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти / А. В. Гантімуров, О. Я. Галицька-Хархаліс, Н. В. Флекей // Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 29-30.

 • Галицька-Хархаліс О. Я. Ососбливості морфомеоричних змін артеріальних судин нирок при порушенні притоку крові до однієї з них // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1. – С. 35-37.

 • Відеофільми та віртуальні комп’ютерні програми як додаткові засоби ефективного засвоєння матеріалу та практичних навичок з анатомії людини / Герасимюк І.Є., Ющак М.В., Боймиструк І.І, Галицька-Хархаліс О.Я., Бурий В.В., Пилипко І.В. – Збірник матеріалів Всеукраїнської Х ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних(фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі». – Тернопіль, 18-19 квітня 2013 р., Ч. 1. – С. 412-413.

 • Галицька-Хархаліс О. Я. Рентгенангіографічні зміни та просторова характеристика судинного русла нирок при однобічному стенозі ниркової артерії в експерименті // Український морфологічний альманах. – 2012. – № 3. – С. 21-24.

 • Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є. Морфометрична характеристика перебудови структури ниркової тканини у щурів при експериментальному стенозі лівої ниркової артерії // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2012. – № 1. – С. 40-43.

 • Галицька-Хархаліс О. Я. Гістологічна та морфометрична характеристика ремоделювання судин і тканин нирок після усунення експериментального стенозу лівої ниркової артерії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 35-38.

 • Галицька-Хархаліс О. Я. Морфологічні особливості компенсаторно-пристосувальних змін у паренхімі нирок при однобічному порушенні кровотоку // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 11-14.

 • Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є., Флекей Н. В. Морфофункціональна та структурно-просторова характеристика артерій нирок у щура в нормі // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 3. – С. 91-93.

 • Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей П.П. Порівняльна характеристика макроморфометричних показників нирок при однобічному стенозі ниркової артерії у щурів // Вісник морфології. – 2012. – № 1. – С. 84-88.

 • В.Л.Смірнова, Н.Я.Панчишин, О.Я.Галицька-Хархаліс. Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 123-124.

 • Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є. Особливості перебудови структури і функції нирок при порушенні притоку крові. // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 83-85.

 • Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я. Захворюваність дитячого населення України та фактори, які впливають на здоров’я дітей. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 131-132.

 • Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення /О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, А.О.Голяченко, Л.М.Романюк, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, О.Я.Галицька-Хархаліс, Н.Є.Федчишин. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 3. – С. 4-13.