Наукові публікації Галицької-Хархаліс О.Я.

 1. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии / И.В. Пилипко, А.Я. Галицкая-Хархалис, Т.Р. Геник, Н.В. Флекей, Н.Я. Панчишин // Georgian medical news – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117 – 122. SCOPUS
 2. Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами / Т.Я. Стравский, А.В. Гантимуров, О.Я. Галицкая‑Хархалис, Н.И. Герасимюк, Р.В. Говда // Georgian medical news – 2018. – Volume 1 (274) – P. 143 – 149. SCOPUS
 3. Проблемне навчання: проблемні ситуації в мисленні та навчанні у післядипломній підготовці медсестер / О.Н. Литвинова, Г.С. Сатурська, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда, Ю.М. Петрашик, Н.О. Слободян, Л.В. Ліштаба, О.Я. Галицька-Хархаліс. – Збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні”. – Тернопіль, 18-19 травня 2017 р. – С. 260-261.
 4. Геник Т.Р. Особливості морфофункціональних змін в легенях за умов зменшення венозного повернення до серця при стенозуванні нижньої порожнистої вени / Геник Т.Р., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей П.П. – Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфологія». – Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р. – С. 35.
 5. Медико-демографічні наслідки Чорнобильської катастрофи та їх вплив на здоров’я населення / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, О.Я. Галицька-Хархаліс, Л.М. Романюк, О.Н. Литвинова, Н.Є. Федчишин, Ю.М. Петрашик. – Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довкілля і здоров'я». – Тернопіль, 22-23 квітня 2016 р. – С. 21-22.
 6. До питання оптимізації первинної ланки системи охорони здоров’я / В.Л. Смірнова, Н.Я. Панчишин, Н.О. Теренда, О.Я. Галицька-Хархаліс, О.Н. Литвинова, Ю.М. Петрашик. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 138-139.
 7. І.В. Пилипко, О. Я. Галицька-Хархаліс Морфологічні зміни внутрішньої структури нирок при моделюванні гемодинамічних порушень у щурів / І.В. Пилипко, О. Я. Галицька-Хархаліс // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – № 4. – С. 49-53.
 8. О. Я. Галицька-Хархаліс Морфологічні зміни паренхіми та кровоносного русла нирок при моделюванні порушень притоку крові в експерименті // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 4-6.
 9. О. Я. Галицька-Хархаліс Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах / О. Я. Галицька-Хархаліс, А. В. Гантімуров, І.В. Пилипко // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 113-116.
 10. Історія та сучасність кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету / І. Є. Герасимюк, О. Я. Галицька-Хархаліс, М. В. Ющак, І.І. Боймиструк, П. П. Флекей, Б. Я. Ремінецький, О. М. Киричок // Збірник наукових праць «Актуальні питання медичної науки та практики» – Запоріжжя, 2015 р. – Вип. 82. – Т. 2. – К.2. – С. 11-19.
 11. А. В. Гантімуров Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти / А. В. Гантімуров, О. Я. Галицька-Хархаліс, Н. В. Флекей // Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 29-30.
 12. Організація навчального процесу іноземних студентів на кафедрі анатомії людини Тернопільського державного медичного університету на сучасному етапі розвитку медичної освіти / І. Є. Герасимюк, А. В. Гантімуров, О. Я. Галицька-Хархаліс, Ю. М. Гаврищук, П. П. Флекей, Б. Я. Ремінецький, О. М. Киричок, І. В. Пилипко – Збірник матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». – Тернопіль, 21-22 травня 2015 р. – С. 161.
 13. Галицька-Хархаліс О. Я. Ососбливості морфомеоричних змін артеріальних судин нирок при порушенні притоку крові до однієї з них // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1. – С. 35-37.
 14. Галицька-Хархаліс О. Я. Особливості динаміки морфофункціональних змін у судинному руслі нирок при стенозі ниркової артерії / Галицька-Хархаліс О. Я, Флекей П. П., Киричок О.М. – Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 21 травня 2014. – С. 106.
 15. Інноваційні підходи до медичної освіти в рамках кредитно-модульної організації навчання студентів / Н. Я. Панчишин, Н. О. Теренда, В. Л. Смірнова, О. Я. Галицька-Хархаліс – Збірник матеріалів Всеукраїнської ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України». – Тернопіль, 15-16 травня 2014 р., Ч. 1.– С. 308-309.
 16. Відеофільми та віртуальні комп’ютерні програми як додаткові засоби ефективного засвоєння матеріалу та практичних навичок з анатомії людини / Герасимюк І.Є., Ющак М.В., Боймиструк І.І, Галицька-Хархаліс О.Я., Бурий В.В., Пилипко І.В. – Збірник матеріалів Всеукраїнської Х ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних(фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі». – Тернопіль, 18-19 квітня 2013 р., Ч. 1. – С. 412-413.
 17. Використання ділових ігор у практичній підготовці майбутніх лікарів на теоретичних кафедрах / Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Галицька-Хархаліс О.Я. – Збірник матеріалів Всеукраїнської Х ювілейної навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних(фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі». – Тернопіль, 18-19 квітня 2013 р., Ч. 1. – С. 394-395.
 18. Галицька-Хархаліс О. Я. Рентгенангіографічні зміни та просторова характеристика судинного русла нирок при однобічному стенозі ниркової артерії в експерименті // Український морфологічний альманах. – 2012. – № 3. – С. 21-24.
 19. Галицька-Хархаліс О. Я. Структурно-просторова характеристика судинного русла нирок щурів при однобічному стенозі ниркової артерії (матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації» 25-26 жовтня 2012) // Український медичний альманах. – 2012. – № 5 (додаток). – С. 308.
 20. Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є. Морфометрична характеристика перебудови структури ниркової тканини у щурів при експериментальному стенозі лівої ниркової артерії // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2012. – № 1. – С. 40-43.
 21. Галицька-Хархаліс О. Я. Гістологічна та морфометрична характеристика ремоделювання судин і тканин нирок після усунення експериментального стенозу лівої ниркової артерії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2. – С. 35-38.
 22. Герасимюк И. Е., Пилипко И. В., Галицкая-Харахалис О. Я. Особенности морфофункциональной перестройки сосудов почек при моделировании расстройств центральной и органной гемодинамики у крыс. – Сборник материалов Международной научной конференции посв. 100-лерию со дня рождения проф. Б.З. Перлина «Актуальные вопросы морфологии». – Кишинеу, 20-22 сентября 2012. – С. 219-223.
 23. Галицька-Хархаліс О. Я. Порівняльна характеристика морфометричних особливостей компенсаторно-пристосувальних змін у паренхімі нирок щурів при однобічному порушенні кровотоку. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки». – Тернопіль, 5-6 жовтня 2012. – С. 57-58.
 24. Флекей П. П., Галицька-Хархаліс О. Я., Флекей Н. В. Вплив клітинного зневоднення на ріст і формоутворення кісток скелету адаптованих і неадаптованих тварин. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки». – Тернопіль, 5-6 жовтня 2012. – С. 198-199.
 25. Галицька-Хархаліс О. Я. Морфологічні особливості компенсаторно-пристосувальних змін у паренхімі нирок при однобічному порушенні кровотоку // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 11-14.
 26. Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є., Флекей Н. В. Морфофункціональна та структурно-просторова характеристика артерій нирок у щура в нормі // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 3. – С. 91-93.
 27. Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей П.П. Порівняльна характеристика макроморфометричних показників нирок при однобічному стенозі ниркової артерії у щурів // Вісник морфології. – 2012. – № 1. – С. 84-88.
 28. В.Л.Смірнова, Н.Я.Панчишин, О.Я.Галицька-Хархаліс. Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 123-124.
 29. В.Л.Смірнова, Н.Я.Панчишин, О.Я.Галицька-Хархаліс. Навколишнє середовище як фактор виникнення захворювань. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету. – Тернопіль, 27-28 квітня 2012. – С. 173-174.
 30. Флекей П. П. Галицька-Хархаліс О. Я. Особливості динаміки морфофункціональних змін у судинному руслі нирок при стенозі ниркової артерії. – Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 17 квітня 2012. – С. 21-22.
 31. Галицька-Хархаліс О. Я. Особливості структурної перебудови судинного русла нирок при однобічному стенозуванні ниркової артерії. – Збірник матеріалів XVI-го міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, присвячений 55-річчю ТДМУ імені І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 23-25 квітня 2012. – С. 220.
 32. Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є. Динаміка морфометричних змін паренхіми нирок при однобічному порушенні кровотоку. – Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 17 квітня 2012. – С. 171-172.
 33. Галицька-Хархаліс О. Я. Динаміка органометричних параметрів нирок при однобічному стенозуванні ниркової артерії в експерименті. – Збірник матеріалів 3-го наукового симпозіуму «Анатомо- хірургічні аспекти дитячої гастроентерології». – Чернівці, 2012. – С. 100-101.
 34. Галицька-Хархаліс О. Я., Герасимюк І. Є. Особливості перебудови структури і функції нирок при порушенні притоку крові. // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 83-85.
 35. Шульгай А. Г., Литвинова О. Н., Панчишин Н. Я., Смирнова В. Л., Романюк Л. М., Тренда Н. О., Федчишин Н. Є., Деременда Ю. М., Галицька-Хархаліс О. Я. Інформаційні ресурси на службі охорони здоров’я. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 9 червня 2011. – С. 171-172.
 36. Флекей П. П., Галицька-Хархаліс О. Я., Флекей Н. В., Панчишин Н. Я., Гавліч О. Б. Особливості морфології епіфізів довгих трубчастих кісток при клітинній дегідратації організму і адаптації до ексікозу. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 9 червня 2011. – С. 152-153.
 37. Флекей П. П., Галицька-Хархаліс О. Я., Федонюк Я. І., Гавліч О. Б. Особливості структурних перетворень в кістках скелета і щитовидної залози в умовах зневоднення організму і адаптації до неї. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології». – Тернопіль, 17-18 червня 2011. – С. 173-174.
 38. Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я. Зниження рівня інфекційної захворюваності як передумова поліпшення епідемічного благополуччя. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». – Тернопіль, 22-23 квітня 2011. – С. 95-96.
 39. Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька-Хархаліс О.Я. Захворюваність дитячого населення України та фактори, які впливають на здоров’я дітей. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. – № 2. – С. 131-132.
 40. Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Романюк Л.М., Литвинова О.Н., Тренда Н.О., Федчишин Н.Є., Галицька-Хархаліс О.Я. Проблеми реформування системи медичної допомоги на обласному рівні. – Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 17 червня 2010. – С. 180-181.
 41. Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення /О.М.Голяченко, А.Г.Шульгай, А.О.Голяченко, Л.М.Романюк, Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова, О.Я.Галицька-Хархаліс, Н.Є.Федчишин. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 3. – С. 4-13.
 42. Галицька Олександра, Гуменний Ігор, Регульська Мирослава, Турик Наталя Стан загортальної системи крові у хворих на туберкульоз легень з геморагічними ускладненнями. — 6-й міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених. Секція: інфекційні хвороби, фтизіатрія, дерматовенерологія. – Тернопіль, 21-23 травня 2002.