Наукові публікації доц. Мізь А.В.

1. Мізь А. В. Отруєння тетрахлорметаном: поширеність, патогенез, клінічні та морфофункціональні прояви / А. В. Мізь // Медична хімія. – 2012. – Т.14, №3(52). – С. 104 – 109.

2. Мізь А. В. Динаміка змін вмісту секреторного імуноглобуліну А в копро- фільтратах щурів з гострою інтоксикацією тетрахлорметаном у віковому аспекті / А. В. Мізь // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Випуск 3, Т.2 (95). – С. 89 – 92.

3. Пришляк А. М. Особливості локальних імунних реакцій у порожній кишці при токсичному гепатиті / А. М. Пришляк, М. С. Гнатюк, О. Б. Слабий, Л. В. Татарчук, А. В. Мізь // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Випуск 3, Т.2 (88). – С. 151 – 153.

4. Мізь А. В. Морфометрична характеристика стінки неураженої тонкої кишки щурів у віковому аспекті / А. В. Мізь, І. Є. Герасимюк // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т.10 (2). – С. 70 – 73 .

5. Герасимюк І. Є. Морфологічна характеристика стінки неураженої тонкої кишки щурів у віковому аспекті / І. Є. Герасимюк, А. В. Мізь // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2013. – Т. 12, №1 (43). – С. 12 – 16.

6. Мізь А. В. Морфологічна оцінка структурної перебудови стінки тонкої кишки та динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів з гострим ураженням тетрахлорметаном у віковому аспекті / А. В. Мізь // Медична хімія. – 2012. – Т. 14, №4 (53). – С. 51 – 57.

7. Мизь А. В. Морфометрическая оценка структурной перестройки стенки двенадцатиперстной кишки крыс с острой интоксикацией тетрахлорметаном в возрастном аспекте / А. В. Мизь // Экология Центрально-Чернозѐмной области Российской Федерации. – 2012. – №2 (29). – С. 172 – 178.

8. Мізь А. В. Морфометрична оцінка ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки щурів з гострою інтоксикацією тетрахлорметаном у віковому аспекті // Вісник проблем біології і медицини – 2013. – Випуск 1, Т. 2 (99). – С. 236 – 242.

9. V. Miz, L. V. Shkrobot, I. E. Herasymyuk Structural mechanisms of blood flow regulation in the bloodstream of small intestine and their significance under various conditions of hemodynamics // Nauka i Studia. – 2013. – №6. –P. 23 – 33.

10. Marushchak M., Krynytska I., Milevska L., Miz A., Mialiuk O. The changes of activity of effector caspase cascade components in case of alimentary obesity in rats // Bangladesh Journal of Medical Science Vol. 16 No. 02 April’17 – P. 252-258.

11. ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА У ЩУРІВ З ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНІ ГІПЕР- ТА ГІПОТИРЕОЗУ Журнал «Експериментальна і клінічна медицина» 2017 рік №4 сторінки якісь придумай. Журнал реально вийде в січні.

12. V. Shcherba, A. Miz, M. Kyryliv, I. Bekus, I. Krynytska, M. Korda Correlative link ages between indices of bone metabolism and thyroidhormones in rats with periodontitis // Journal of Education, Health and Sport Vol. 7 No. 7(12) Novembe 2017. – P. 184-196.13.

13. І. Є. Герасимюк, А. В. Мізь, А. М. Пришляк, Б. Я. Ремінецький, І. Я. Криницька Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета “анатомія людини” за умов інтернаціоналізації вищої освіти // Медична освіта – 2017. –№4, – С. 9 – 13.

14. Khrystyna P 1 , Liudmyla P 2 , Halyna S 3 , Andriy Miz 4 , Mariya M 5 , Inna K 6Investigation of calcium metabolism in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure, stage ii-a // Bangladesh Journal of Medical Science Vol. 17 No. 03 July’18 – P. 395-401.

Тези

 1. Мізь А. В. Вікові особливості структурних змін слизової оболонки тонкої кишки в умовах гострої інтоксикації тетрахлорметаном / А. В. Мізь, Ю. М. Орел, О. Б. Гавліч, Т. Р. Гойдало, М. М. Орел // Матеріали 3-го наукового симпозіуму «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології » Чернівці, 20 квітня, 2012 – С. 139.
 2. Криницька І. Я. Поширеність гострих отруєнь тетрахлорметаном / І. Я. Криницька, А. В. Мізь, М. І. Куліцька // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» Тернопіль, 27-28 квітня, 2012 р. – С. 131-132.
 3. Мізь А. В. Стан місцевого імунітету шлунково-кишкового тракту у статевонезрілих щурів за умов гострої інтоксикації тетрахлорметаном / А. В. Мізь // V Науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» Тернопіль, 1-2 листопада 2012 р. – Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2 (17). – С. 194.
 4. Мизь А. В. Особенности местного иммунитета в тощей кишке у половозрелых крыс в условиях поражения печени тетрахлорметаном / А. В. Мизь, А. М. Пришляк // Материалы II Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и наука: модернизация и инновационное развитие страны» Пенза, 26-27 октября 2012 г. – С. 117 – 119.
 5. Мизь А. В. Структурные изменения стенки тонкого кишечника половонезрелых крыс при острой интоксикации тетрахлорметаном / А. В. Мизь, Ю. Н. Орел // Сборник научных работ студентов и молодых ученых Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию профессора А. А. Чумакова «Актуальные вопросы медицинской науки», Ярославль 18-20 апреля, 2012 – С. 65.
 6. Мизь А. В. Морфометрическая оценка структуры неповрежденной стенки двенадцатиперстной кишки у белых неполовозрелых крыс / А. В. Мизь, Д. Н. Беловус // Материалы II международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Пироговские чтения». Челябинск, 23 ноября 2012 – С. 134 – 136.
 7. Мізь А. В. Морфометричні показники артерій порожньої кишки статевонезрілих щурів з гострою інтоксикацією тетрахлорметаном / А. В. Мізь, І. Я. Криницька // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених: «Актуальні питання теоретичної медицини». Суми 10-12 квітня 2013 – С. 134 – 136.
 8. Мізь А. В. Ядерно-цитоплазматичні відношення у ендотеліоцитах артерій дванадцятипалої кишки у щурів з гострою інтоксикацією тетрахлорметаном у віковому аспекті / А. В. Мізь, І. Є. Герасимюк, Б. Я. Ремінецький // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології» Тернопіль, 17-18 жовтня, 2013 р. – С. 117-118.
 9. Мізь А. МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ АРТЕРІЙ КЛУБОВОЇ КИШКИ ЩУРІВ З ГОСТРОЮ ІНТОКСИКАЦІЄЮ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ / А. Мізь, М. Войновський, Д. Біловус // «XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» Тернопіль, 22-24 квітня, 2013 р. – С. 73.
 10. Мізь А. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОНКОЇ КИШКИ В УМОВАХ ГОСТРОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ / А.Мізь, О. Щур // «ХХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» Тернопіль, 25 - 27 квітня, 2016 р. – С. 318.
 11. Стецюк, І. Криницька, А. Мізь, І. Бандас ЗАГАЛЬНА ПРОТЕОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПЛАЗМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ СВИНЦЕМ / І. Стецюк, І. Криницька, А. Мізь, І. Бандас // «ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» Тернопіль, 27 - 29 квітня, 2016р. – С. 383.
 12. Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Волошин О.С.*, Мізь А.В. ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПАТОГЕНЕЗУ КОКСАРТРОЗУ / Волошин В.Д., Сморщок Ю.С., Волошин О.С.*, Мізь А.В. // X Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» Тернопіль, 05 - 06 жовтня, 2017 р. – С. 8-9.
 13. Пришляк А. М., Мізь А. В., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. ГІСТОСТЕРЕОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОКАРДА БІЛИХ ЩУРІВ РІЗНОЇ СТАТІ / Пришляк А. М., Мізь А. В., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. // International research and practice conference “RELEVANT ISSUES OF MODERN MEDICINE: THE EXPERIENCE OF POLAND AND UKRAINE” Lublin, October 20–21, 2017 – P. 104-107.