Наукові публікації Пилипка І.В.

Пилипко И.В. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии / И.В. Пилипко, А.Я. Галицкая‑Хархалис, Т.Р. Геник, Н.В. Флекей, Н.Я. Панчишин // Georgian medical news – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117 – 122. SCOPUS

Пилипко І. В. Особливості морфометричних показників судин нирок щурів-самців у нормі / І.В. Пилипко, Т.В. Федорчук // ХХІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 24-26 квітня 2017 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – С. 315.

Пилипко І.В. Синдром портальної гіпертензії та механізми його розвитку при печінковій патології / І. В. Пилипко // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 7 – 10.

Пилипко І.В. Морфологічні зміни внутрішньої структури нирок при моделюванні гемодинамічних порушень у щурів / І. В. Пилипко, О.Я Галицька-Хархаліс // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 49 – 53.

Галицька-Хархаліс О.Я. Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах /О.Я. Галицька-Хархаліс, А.В. Гантімуров, І.В. Пилипко // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3 (80). – С. 113 – 116.

Герасимюк І.Є. Організація навчального процесу іноземних студентів на кафедрі анатомії людини Тернопільського державного медичного університету на сучасному етапі розвитку медичної освіти / І. Є. Герасимюк, А. В. Гантімуров, О. Я. Галицька-Хархаліс, Ю. М. Гаврищук, П. П. Флекей, Б. Я. Ремінецький, О. М. Киричок, І. В. Пилипко – Збірник матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». – Тернопіль, 21-22 травня 2015 р. – С. 161.

Герасимюк І.Є. Порівняльна морфофункціональна характеристика яєчкових та ниркових артерій у щурів у нормі / І.Є. Герасимюк, Т.Я. Стравський, І.В. Пилипко // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Т. 2, №3. – С. 284–288.

Пилипко І. В. Особливості морфометричних показників судин статевих залоз щурів самців у нормі / І. В. Пилипко, Т. Я. Стравський // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 128–129.

Боцюк У. Особливості кровопостачання статевих залоз щурів-самців у нормі / У. Боцюк, І. Пилипко, Т. Стравський // Досягнення сучасної медицини: 75-та загальноуніверситетська студентська наукова конференція. – Львів, 2014. – С. 15.

Гойдало Т. Р. Особливості характеру морфофункціональних реакцій, артерій малого кола кровообігу на фоні тонко кишкової непрохідності / Т. Р. Гойдало, А. В. Мізь, І. В. Пилипко // Морфологічні аспекти ангіології: науково-практична конференція, 24-25 жовтня 2013 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 37–38.

Герасимюк І.Є. Відеофільми та віртуальні комп’ютерні програми як додаткові засоби ефективного засвоєння матеріалу та практичнихнавичок з анатомії людини / І.Є.Герасимюк, М.В.Ющак, І.І.Боймиструк, О.Я.Галицька-Хархаліс, В.В.Бурий, І.В. Пилипко // Х ювілейна Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, присвячена кредитно-модульній системі організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі,18-19 квітня 2013 року:матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 412–413.

Бенедикт В. В. Післяопераційний біль. Використання нестероїдних протизапальних препаратів / В.В. Бенедикт, Б.О. Мігенько, В.М. Шацький, Є.М. Олійник, І.В. Пилипко // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини". – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2009. – С. 51 – 52.

Пилипко І. В. Порівняльна характеристика кровопостачання нирок та сім’яників у статевозрілих щурів-самців / І. В. Пилипко, Н. І. Герасимюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 18 червня 2013 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 171–172.

Герасимюк И. Е. Особенности морфофункциональной перестройки сосудов почек при моделировании расстройств центральной и органной гемодинамики у крыс / И. Е Герасимюк, И. В. Пилипко, О. Я Галицкая–Хархалис // Актуальные вопросы морфологии : Международная научная конференция, посв. 100-летию со дня рождения проф. Б.З. Перлина, 20-22 сентября 2012 г. : труды конф. – Кишинэу, 2012. – С. 219–223.

Пилипко І. В. Характеристика структурно-просторової організації гілок ниркової та яєчкової артерії щурів при моделюванні портальної гіпертензії / І. В. Пилипко // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 347.

Пилипко І. В. Особливості перебудови судинного русла яєчок при моделюванні портальної гіпертензії у щурів / І. В. Пилипко // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки : науково-практична конференція, 5-6 жовтня 2012 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 149–150.

Пилипко І. В. Особливості перебудови судинного русла нирок при моделюванні портальної гіпертензії в щурів / І. В. Пилипко, Н. В. Довбенко, М. Б. Штепула // ХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 23-25 квітня 2012 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 236.

Пилипко І. В. Особливості динаміки морфометричних показників судин нирок при моделюванні портальної гіпертензії у щурів / І. В. Пилипко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 205–206.

Pylypko I. The peculiarities and differencesin the blood supply to the gonads and kidney in male rats / I. Pylypko, N. Herasymiuk // Nauka i Studia. – 2013. – № 18 (86) . – Р. 94–103.

Пилипко І. В. Особливості ремоделювання кровоносного русла і паренхіми органів сечостатевої системи у щурів за умов портальної гіпертензії та наступної декомпресії ворітної вени / І. В. Пилипко, І. Є. Герасимюк // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1 (70). – С. 85–90.

Пилипко І. В. Стан судинного русла та паренхіми статевих залоз при моделюванні портальної гіпертензії у щурів / І. В. Пилипко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1 (16). – С. 158–163.

Пилипко І. В. Стан судинного русла та паренхіми нирок при моделюванні портальної гіпертензії у щурів / І. В. Пилипко, І. Є. Герасимюк // Вісник морфології. – 2012. – Т. 18 , № 1. – С. 66–71.

Пилипко І. В. Особливості структурно-просторової організації судин органів сечово-статевої системи щурів при моделюванні портальної гіпертензії / І. В. Пилипко // Український морфологічний альманах. – 2012. – Т. 10, № 3. – С. 86–89.

Пилипко І. В. Особливості кровопостачання статевих залоз щурів-самців у нормі / І. В. Пилипко, А. М. Пришляк, M. І. Герасимюк // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4 (61). – С. 129–132.

Герасимюк І. Є. Структурні механізми адаптації кровоносних русел печінки та нирок до різних умов гемодинаміки / І. Є. Герасимюк, А. В. Гантімуров, І. В. Пилипко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т. 9, № 2. – С. 14–17.