Наукові публікації доц. Яворської С.І.

 1. Яворська-Скрабут І.М., Яворська С.І. Особливості структурної організації та кровоносного русла привушних залоз білих щурів у нормі. Вісник наукових досліджень. 2018.№ 3. С.121-124.
 2. Яворська С.І., Яворська-Скрабут І.М. Зміни морфологічного стану нирок при токсичному ураженні печінки тетрахлорметаном. Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології: зб. матеріалів наук.-практ. конф. з міжнарод. Участю (Тернопіль, 20-21 вересня 2018 р.). Тернопіль, 2018. С.173-174.
 3. Lisnychuk N. Ye., Andrischuk I. Ya., Soroka Yu. V., Stravska M. Ya., Yavorska S. I. Influence of induced carcinogenesis on biological markers of endotoxemia. World of Medicine and Biology. № 1(63). С. 137-140.
 4. Лісничук Н. Є., Андрійчук І.Я., Сорока Ю.В., Яворська С.І., Стравська М.Я. Зміни цитокінової матриці та процесів апоптозу і некрозу cd3 лімфоцитів за умов експериментального онкогенезу. Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук. Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференціі. С. 34-36.
 5. Пришляк А.М., Яворська С.І., Головата Т.К., Ремінецький Б.Я. Вплив чотири хлористого вуглецю на стан вільно радикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни в товстій кишці. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19 №2 – С. 78-80.
 6. Яворська С.І., Мудра А.Є., Яворська-Скрабут І.М., Твердохліб О.В. Особливості морфологічних змін та функціонального стану нирок щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози. Буковинський медичний вісник. 2017. Т. 21 № 2(82), Ч. 2 . С. 120-122.
 7. Яворська-Скрабут І.М. Cтруктурно-просторова перебудова судинного русла великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії / І. М. Яворська–Скрабут, І. Є. Герасимюк, С. І. Яворська. // Вісник наукових досліджень. - 2015. - № 4. - С.117-120.
 8. A. Dovgalyuk, Y. Filyak, S. Yavorska, Ultrastructural changes of thymus caused by PTTG gene deletion // 39th European Congress of Cytology. – Milan, 20.09 -23.09. 2015 / Cytopathology. – 2015. - 26 (Suppl. 1). – P. 74.
 9. З. М. Небесна, К. С. Волков, Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, С. І. Яворська Ефективність замісної сурфактантної терапії для корекції проявів оксидативного стресу в тканині легень у динаміці після експериментальної термічної травми // Медична та клінічна хімія. - 2015. - Т. 17. № 2. – С. 15-18.
 10. Яворская С.И., Яворский М.В., Довгалюк А.И. Особенности морфологического состояния почек при токсическом поражении печени тетрахлоретаном // Вестник врача. – 2015. - №1. – С. 35-42.
 11. Яворська С.І., Мудра А.Є., Яворський М.В. Розвиток імунокомплексних порушень при токсичному ураженні печінки // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології».- Тернопіль - 2014.- С.125.
 12. Яворская-Скрабут И.М., Яворская С.И., Яворский М.В., Морфологические изменения паренхимы и сосудов околоушных слюнных желез белых крыс при стрептозотоциновом сахарном диабете// Сборник научных докладов «Актуальные научные исследования. От теории к практике». – Белосток, 30.03 – 31.03. 2014 - С.80-82.
 13. Яворська С.І. Ультраструктура компонентів фільтраційного бар’єру нирок білих щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології».- Тернопіль, 24-25 жовтня 2013 року.- С. 176-177.
 14. Яворська-Скрабут І.М., Данилевич Ю.О., Яворська С.І. Особливості перебудови судинного русла великих слинних залоз щурів за умов експериментального цукрового діабету // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки».- Тернопіль, 5-6 жовтня 2012 року.- С.222.
 15. Нові технології практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі медичної біохімії / М. М. Корда, Я. І. Гонський, Г. Г. Шершун, С. Р. Підручна, О. І. Острівка, С. І. Яворська, А. Є. Мудра, Н. П. Саюк, Л. М. Рубіна, І. П. Кузьмак, М. І. Куліцька, О. З. Яремчук, Н. Я. Матвіїв, Л. М. Палиця // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації: Всеукр. навч.-наук. конф., присвячена 55-річчюТернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, 26-27 квітня 2012 р.: матеріали конф. — Тернопіль: «Укрмедкнига», 2012. — С. 164.
 16. Досвід і перспективи навчання студентів, вдосконалення наукових пошуків і досліджень на кафедрі медичної біохімії в системі новітніх технологій / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, С.Р. Підручна [та ін.] // Медична освіта. – 2012. - №1. – С. 151-154.
 17. К.О. Пашко, О.І. Острівка, С.І. Яворська. У майбутнє рухаємося з упевненістю. Перспективи розвитку навчально-наукового інституту фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. М.П. Скакуна. // Медична освіта. – 2012. - №1. – С. 127-130.
 18. Яремчук О.З., Посохова К.А., Корда М.М., Острівка О.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Яворська С.І., Кузьмак І.П., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Показники системи антиоксидантного захисту нирок при експериментальному ураженні підшлункової залози та їх корекція. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 9 червня 2011 року. - С.162.
 19. Кузьмак І.П., Кліщ І.М., Корда М.М., Острівка О.І., Яворська С.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Саюк Н.П., Матвіїв Н.Я., Палиця Л.М. Стан окиснювальної модифікації білка у щурів з аманіта-фалоїдиновим токсикозом //Здобутки клінічної та експериментальної медицини// Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 9 червня 2011 року. - С.141.
 20. Кліщ І.Я., Криницька І.Я., Марущак М.І., Габор Г.Г., Зятковська О.Я., Корда М.М., Острівка О.І., Яворська С.І., Підручна С.Р., Мудра А.Є., Кузьмак І.П., Яремчук О.З. Загальні напрямки розвитку клінічної лабораторної діагностики //Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кретидно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівня акредитації» - Тернопіль – 12-13 травня 2011 року. – С. 255.
 21. Яворська І.М., Лісничук Н.Є., Яворська С.І. Розвиток імунокомплексних порушень у гостру фазу стрептозотоцинового діабету. // Медична хімія. – 2011.- №4 - С. 221.
 22. Марущак М.І., Яворська С.І. Дослідження антиокислювальних властивостей нових потенційних антиоксидантів при експериментальній гіпоксії.// Збірник наукових праць «Ліки – людині». – Харків -2011. – С. 64.
 23. Сорока Ю.В., Лісничук Н.Є., Демків І.Я., Куліцька М.І., Яворська С.І. Динаміка метаболічних змін в організмі білих щурів за умов експериментального ендотоксикозу. // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. - №16. – С.47-50.
 24. Корда М.М., Яворська С.І., Ярошенко Т.Я., Суслова Н.О. Механізм впливу лептину на біодоступність оксиду азоту в ендотеліальних клітинах судин. // Матеріали Х Українського біохімічного зїзду 13-17 вересня 2010 р., - Одеса – Український біохімічний журнал. – 2010- №4 (том 82). – С. 21.
 25. Вплив карнітину хлориду на показники протеїназо-інгібіторної системи у щурів за умов гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю / І.Я. Криницька, М.І. Марущак, О.В. Лазарчук [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. ― 2010. ― №1(12). ― С. 79―82.
 26. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К.А. Посохова, М.М. Корда, М.Р. Хара [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. ― 2010. ― №1(12). ― С. 123―126.
 27. С.І. Яворська. Зміна функціонального стану та ультраструктури нирок при експериментальному кріогенному ураженні підшлункової залози // Медична хімія. – 2010.- №2 - С. 111-113.
 28. The role of leptin in obesity induced nitrooxidative stress and endothelial dysfunction – nanomedical approach / M. Korda, S. Yavorska, T. Yarochenko, S. Pidruchna, N. Suslova, I. Kuzmak // Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin-Polonia. – 2010. – Vol. XXIII, N 2, 33. – P. 221-226.
 29. Корда М.М., Яворська С.І., Суслова Н.О., Острівка О.І., Підручна С.Р., Ярошенко Т.Я., Мудра А.Є., Гонський Я.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Кузьмак І.П., Криницька І.Я., Марущак М.І. РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ECTS) НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Н)З України: результати, проблеми та перспективи” 20-21 травня 2010 року. ― Тернопіль ― С. 58―59.
 30. MYKHAILO KORDA, OLEG POKOTYLO, TETYANA YAROSHENKO, SVITLANA YAVORSKA, OKSANA OSTRIVKA. Effect of β- blockers on aging endothelium. // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOVSKA. - Lublin – Polonia. VOL. XXI, N 2, 56, 2008.- P. 281-284.
 31. Гонський Я.І., Корда М.М., Підручна С.Р., Покотило О.С., Острівка О.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Яворська С.І., Суслова Н.О., Ярошенко Т.Я., Папарига Н.В., Кузьмак І.П., Каліновська Л.С., Марущак М.І., Мудра А.Є., Криницька І.Я. Доказова медицина як науковий напрямок. // Медична освіта №3, 2009, С. 27-28.
 32. Гонський Я.І., Корда М.М., Підручна С.Р., Покотило О.С., Острівка О.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Яворська С.І., Суслова Н.О., Ярошенко Т.Я., Папарига Н.В., Кузьмак І.П., Каліновська Л.С., Марущак М.І., Мудра А.Є., Криницька І.Я. Доказова медицина як науковий напрямок. // Матер. Всеукраїнської наук. – практ. конференц. – Сучасний стан та перстпективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я.– Тернопіль – 28–29 травня 2009 р. – С. 76-79.
 33. С. І. Яворська, Н.Є. Лісничук. Динаміка змін імунної реактивності білих щурів при токсичному ураженні печінки в експерименті. // Медична хімія. – 2009.- №3 - С. 106-108.
 34. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Підручна С.Р., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С., Гонський Я.І., Саюк Н.П., Шершун Г.Г., Кузьмак І.П., Криницька І.Я., Марущак М.І. // ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ БІОХІМІЇ / Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю “Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір” 21-22 травня 2009 р., С. 92-93. (стаття)
 35. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І та ін. „Опыт внедрения кредитно-модульной системы (ICTS) обучения на кафедре медицинской биохимии Тернопольского государственного университета” //матеріали Всеросійської науково-методичної конференції з міжнародною участю, присвячену 75-річчю КГМУ
 36. Н.Є. Лісничук, С. І. Яворська. Зміни імунної реактивності білих щурів за умов токсичного ураження печінки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково- практичної конференції. - Тернопіль, 2009 р. - С. 127.
 37. Ю.В. Сорока, С.І. Яворська, Н.Є. Лісничук, К.С. Волков. Особливості ультраструктурних змін компонентів нефрона та слизової оболонки дванадцятипалої кишки за умов токсичного ураження печінки в експерименті // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково- практичної конференції. - Тернопіль, 2009 р. - С. 145.
 38. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково- практичної конференції. - Тернопіль, 2008 р. - С. 139.
 39. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П, Криницька І.Я., Марущак М. І. Досвід та перспективи впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі біохімії // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України” . Тернопіль, 2008 – С. 54-56.
 40. Корда М.М., Суслова Н.О., Острівка О.І., Ярошенко Т.Я., Яворська С.І., Покотило О.С, Кузьмак І.П. Впровадження засад доказової медицини у навчальний процес кафедри медичної біохімії // Медична освіта. – 2008.- №3 - С. 49.
 41. К.С. Волков, С.І. Яворська. Динаміка змін структурних компонентів фільтраційного бар’єру нирок білих щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози // Матеріали науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології експериментальних та клінічних досліджень». – Тернопіль, 2008. - С. 98.
 42. С.І. Яворська, І.П. Кузьмак. Зміна функціонального стану нирок та циркулюючих імунних комплексів при експериментальному токсичному гепатиті // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково- практичної конференції. - Тернопіль, 2008 р. - С. 133
 43. Н. Є. Лісничук, С. І. Яворська, К. С. Волков. Ультраструктурні зміни дванадцятипалої кишки та звивистих канальців нефрону при гострому панкреатиті в експерименті // Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т.1., № 11. - С.94-98.
 44. Яворська С. І. Аналіз морфометричних змін структурних компонентів ниркових тілець нирок білих щурів при експериментальних ураженнях печінки та підшлункової залози// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних процесів». – Тернопіль, 2007. - С. 98-100.
 45. Ястремська С.О., Покотило О.С., Острівка О.І., Яворська С.І. та ін. Бачення нового підручника з біохімії у світлі концепції розвитку медичної освіти. // Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції – Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.– Тернопіль , 2006 – С. 93-98.
 46. Яворська С. І., Дацко Т. В. Особливості морфологічних змін в нирках при моделюванні токсичного гепатиту у щурів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфологічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів». – Тернопіль, 2006. - С. 163-165.
 47. Лісничук Н.Є., Яворська С.І., Андріїшин О.П. Гемомікроциркуляторні розлади в стінці тонкої кишки та нирках при гострому експериментальному панкреатиті // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково- практичної конференції . - Тернопіль, 2006 . - С. 160-161.
 48. Яворська С. І. Морфологічні зміни в нирках при експериментальному ураженні підшлункової залози // Труды Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского. - Симферополь, 2006. - Т.142, ч.I. - С. 135.
 49. Лісничук Н.Є., Яворська С.І., Андріїшин О.П. Гістологічні зміни слизової оболонки тонкої кишки білих щурів за умов експериментального ураження підшлункової залози // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали XLVIII підсумкової науково - практичної конференції . - Тернопіль, 2005 . - С. 3-6.
 50. Циркулюючі імунні комплекси при експериментальному панкреатиті / Н. Є. Лісничук, Л. П. Масловська, C. І. Яворська, О.Я. Шутурма // Збірник наукових робіт Другої Всеукраїнської морфологічної конференції “ Карповські Читання ”. - Дніпропетровськ, 2005. - С. 38-39.
 51. Яворська С. І., Волков К. С. Морфологічні та морфометричні зміни нирок і динаміка рівня циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів при експериментальному панкреатиті // Вісник морфології. - 2007. – № 13(1). – С. 1-3.
 52. Яворська С. І., Волков К. С. Характеристика морфологічного стану нирок при токсичному ураженні печінки // Таврический медико-биологический вестник. - 2006. – Т. 9, № 3. - С.228-230.
 53. Яворська С. І. Динаміка морфометричних змін структур кіркової речовини нирок за умов токсичного ураження печінки в експерименті // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 4. – С. 55-58.