Наукові публікації асист. Ільків О.П.

  1. Герасимюк І. Є., Ільків О. П. Особливості ультраструктурних змін в ендотеліоцитах гемокапілярів яєчок щурів після струмектомії. Прикладні аспекти морфології : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої памʼяті професорів-морфологів Терентьєва Г.В., Роменського О.Ю., Когана Б.Й, Шапаренка П.П., Жученка С.П. (м. Вінниця, 21-22 вересня 2017 р.). Вінниця, 2017. С. 57–58.
  2. Ільків О. П., Огінська Н. В. Вплив медикаментозної корекції на ремо­делювання структурних компонентів яєчок щурів після струмектомії. Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової 60-ї наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю ТДМУ (м. Тернопіль, 14 червня 2017 р.). Тернопіль : «Укрмедкнига», 2017. С. 295–296.
  3. Ільків О. Особливості структурної реорганізації гемомікроциркуля­торного русла яєчок щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу. Матеріали 21-го Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, присвяченого 60-річчю ТДМУ (м. Тернопіль, 24–26 квітня 2017 р.). Тернопіль : «Укрмедкнига», 2017. С. 305–306.
  4. Ільків О. П. Вплив струмектомії на структурну організацію сімʼяних канальців та їх вмісту у щурів. Прикладні аспекти морфології : матеріали наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 20-21 жовтня 2016 р.). Тернопіль, 2016. С. 66–68.
  5. Герасимюк И. Е., Илькив О. П. Особенности ультраструктурных изменений в клеточных элементах яичек крыс при экспериментальном гипотиреозе. Проблемы биологии и медицины. 2016. № 4.1 (92). С. 34–35.
  6. Герасимюк І. Є., Ільків О. П. Морфофункціональні особливості перебудови кровоносного русла яєчок після струмектомії у щурів. Медична наука в практику охорони здоровʼя : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених (м. Полтава, 9 грудня 2016 р.). Полтава : ВДНЗ «УМСА», 2016. С. 87–88.
  7. Ільків О. П., Герасимюк Н. І., Флекей Н. В. Кількісна характеристика структурних змін у яєчках щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу. Лікарська справа. 2018. № 3-4 (147). С. 152–156.
  8. Ільків О. П., Герасимюк І. Є., Небесна З. М. Вплив медикаментозної корекції гіпотиреозу на стан структурної організації яєчок щурів після тиреоїдектомії. Вісник наукових досліджень. 2018. № 1. С. 128–132.
  9. Herasymiuk I. Ye., Ilkiv O. P., Herasymiuk N. I. Features of ultrastructural rearrangement of testicular tissues of rats after thyroidectomy. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. 2017. Vol. 4, № 12. P. 61–65.
  10. Ільків О. П. Вплив струмектомії на стан гемомікроциркуляторного русла яєчок щурів за даними електронної мікроскопії. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2017. № 3. С. 69–72.
  11. Герасимюк І. Є., Ільків О. П. Кількісна характеристика артерій яєчок щура в нормі та у різні терміни після струмектомії. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2016. Т. 15, № 4(58). С. 83–87.
  12. Герасимюк І. Є., Ільків О. П. Особливості структурної перебудови яєчок щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу. Morphologia. Морфологія. 2016. Т. 10, № 3. С. 94–98.