Наукові публікації доц. Флекей П.П.


 • Герасимюк І.Є., Галицька-Хархаліс О.Я., Флекей П.П. Порівняльна характеристика макроморфометричних показників нирок при однобічному стенозі ниркової артерії ущурів // Вісник морфології. – 2012. – № 1. – С. 84-88.

 • Н.В. Флекей, В.А.Кондратюк, О.В.Лотоцька,О.М.Сопель, П.П,Флекей Комбінована дія іонів натрію і кадмію на організм піддослідних тварин. // Медична хімія.- 2011.- № 4(49). – с. 225.

 • Киричок О.М., Федонюк Я.І., Герасимюк І.Є., Флекей П.П., Ющак М.В., Прохира О.М. Зміни водно-сольового складу кісток скелету тварин, адаптованих до загального зневоднення, та у відновний період. Здобутки клінічної та експерементальної медицини – 2010 р. – С.146.

 • Боймиструк І.І., Флекей П.П.,Федонюк Я.І. Ріст та формоутворення кісток скелету при фізичних навантаженнях в залежності від вихідного стану автономної нервової системи. Здобутки клінічної та експерементальної медицини – 2010 р. – С.122.

 • Флекей П.П., Киричок О.М., Ремінецький Б.Я., Говда Р.В. Особливості вивчення анатомії людини в умовах інтеграції української медичної освіти з світовим освітнім простором. ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського. Особливості вивчення анатомії людини в умовах інтеграції української медичної освіти з світовим освітнім простором. Медична освіта., 2009., С.137-138.

 • Флекей П.П.,Киричок О.М.,Герасимюк І.Є.,2008. Структурно-метаболічні зміни в довгих трубчастих кістках при важкому ступені загальної дегідратації адаптованих до зневоднення тварин.С.199-200.Науково-практичний журнал Український морфологічний альманах,Том 6/2 ЛДМУ-2008р.

 • Герасимюк І.Є. ,Федонюк Я.І., Ющак М.В., Флекей П.П., Бурий В.В. Впровадження автоматизованого дистанційного контролю знань як альтернативи до традиційного способу тестового опитування. С.45- 47 Медична освіта 1/2008.

 • Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Флекей П.П., Боймиструк І.І.,Говда Р.В. Вплив пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії на артеріо-венозні співвідношення легеневих судин.//Вісник морфології. -2007.-Б.13(2).-С.476-477.

 • Герасимюк І.Є., Флекей П.П., Бурий В.В. Особливості артеріовенозних взаємовідносин у нормі та при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії.//Здобутки клінічної та експерементальної медецини.Тернопіль-2007.-С.136.

 • Флекей П.П., Федонюк Я.І., Киричок О.М., Волошин В.Д., Боймиструк І.І., Ющак М.В.Вплив зневоднення організму на ростові процеси плечової кістки при адаптації її до клітинного зневоднення.//Український морфологічний альманах.-2006.-№2.-С.150.

 • Структурні та фізіологічні зміни в довгих кістках тварин з парасимпатотомічним типом вегетативної нервової системи при загальній дегідратації/Ющак М.В., Голод Б.В., Флекей П.П., Волошин В.Д..,//Вісник наукових досіджень.-2006.-№3.-С.146-148.

 • Флекей П.П., Самборський М.В., Флекей Н.В. Залежність функцій опорно-рухового апарату від впливу дегідратації на мінеральний обмін в довгих трубчастих кістках піддослідних тварин /Мат.наук.-практ. конф. –Тернопіль:Укрмедкнига,2006. – С.112-114.

 • Киричок О.М., Федонюк Я.І., Флекей П.П.,Волошин В.Д.,Ющак В.В.,Ремінецький Б.Я. Морфо-функціональні особливості кісток скелета тварин, адаптованих до загального зневоднення //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”, -2005. Вип. 25, -С. 41-44.

 • Новітні педагогічні прийоми викладання на кафедрі анатомії людини в медичному університеті / Волошин В.Д., Киричок О.М., Шовдра Н.В., Філекей П.П., Боймиструк І.І.//Медична освіта (науково-практичний журнал). – Тернопіль, 2005. - № 3. – ст.38-39.

 • Морфо-функціональні особливості кісток скелету тварин,адаптованих до загального зневоднення /Киричок О.М., Федонюк Яію., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ющак М.В., Ремінецький Б.Я. //Науковий вісник Ужгородського університету /Серія Медицина – 2005, - В. 25.-С. 41-44.

 • Морфологічні властивості епіфізів довгих трубчастих кісток при адаптаціцї їх до клітиної дегідратації організму.Гнатюк Л.С.,Шовдра Н.В.,Флекей П.П. 2005.

 • Вплив адапційно-реадаптаційних умін на будову кісток скелета при уневоднені організму.Флекей П.П., Шовдра Н.В.

 • Ющак М.В. Флекей П.П. Структурно-функціональні зміни довгтх кісток щурів з симпатотонічним тонусом вегетативної нервової системи при легкому та середньому ступені загального зневоднення //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. – 2005. –Вип.25. – С. 53-55.

 • О.М.Киричок, Р.В.Говда. Флекей П.П. Адаптація – універсальний механізм пристосування організму молодих тварин в умовах зневоднення //Буковинськийц медичний вісник. – 2005- Т 9,№ 9. – С.84-86.

 • Киричок О.М., Головацький А.С. Флекей П.П. Структура епіфізарного зряща та діафіа довгиз трубчастих кісток тварин репродуктивного віку в умовах адаптації до загального зневодненя //Український медичний альманах, Луганськ, 2005. – С. 99-102.

 • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.В., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Збірник тестових завдань(Крок І), з анатомії людини для студентів стоматололгічного факультету.- Тернопіль.- 2005.- 62 с.

 • Б.Я.Ремінецький, Р.В.Говда, Флекей П.П. Морфологічні зміни кісток скелету щурів старечого віку,адаптованих до зневоднення // Здобутки клінічного та експириминтальної медицини. – Вип. – Тернопіль:Укрмедкнига,2005.

 • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.В., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В. Методичні вказівки до самопідготовки з практичних занять з анатомії людини./ Серцево-судинна система.- Тернопьль.. Укр.мед. книга

 • Аналіз металозв’язувальної здатності металотіонеїв за їх уфспекторами.Фальфунщинська Г.І.,Демків І.Я.,Столяр О.Б.,Флекей П.П. Мед.хімія.-2003.-Т.5, №4.-С.39-41.

 • Флекей П.П., Шовдра Н.В. Изменения количества остеотропных микроэлементов в костях скелета при воздействии дегидратации у адаптированных к обезвоживанию организмов //Принципи пропорції, симетрії, структурної гармонії та математичного моделювання в морфології/Мат. міжнар. симпозіуму. - Вінниця, 1997. - С. 204-205.

 • Федонюк Я.И., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Довгань Е.М. Морфогенез костей скелета при адаптации к общему и клеточному обезживанию организма // Принципи пропорції, симетрії, структурної гармонії та математичного моделювання в морфолргії /Мат.міжнар.симпозіум. – Вінниця, 1997. – С.199-200.

 • Федонюк Я.И., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Довгань Е.М., Боймиструк И.И., Мельничук В.В., Федонюк Л.Я., Курко А.В. Реадаптационные изменения остеогенеза в начальный период при общем, клеточном эксикозе и адаптации к обезвоживанию // Принципи пропорції, симетрії, структурної гармонії та математичного моделювання в морфології / Мат. міжнар. симпозіуму. -Вінниця, 1997. -С 198-199.

 • Fedonyuk Y.I., Dovgan E.M., Shovdra N.V., Flekey P.P., Levandovska N.M., Bury і V.V. Morphofunctional Characteristics of Skeletal Bones and Thyroid in Systemic Dehydration and Adaptation to it // Принципи пропорції, симетрії, структурної гармонії та математичного моделювання в морфології /Мат. міжнар. симпозіуму. - Вінниця, 1997. -С 196-197.

 • Бондаренко Ю.И., Федонюк Я.И., Волков К. С, Флекей П.П., Шовдра Н.В., Захарчук И.В., Тимкив-Бензар И.М., Туркот П.А. Особенности морфогенеза костей скелета при дегидратации организма и адаптации к ексикозу //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 1. - С. 80-82.

 • Бондаренко Ю.І., Федонюк Я.І., Шовдра Н.В., Флекей П.П., Захарчу к I. В., Тимків-Бензар І.М., Федонюк Л. Я. Зміни хімічного складу довгих трубчастих кісток при дегідратації організму //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 1. - С 79-80.

 • Флекей П.П. Зміни в епіфізарному хрящі довгих трубчастих кісток при загальному зневодненні організму //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. Київ, 1997. - В. 1, ч. 2. - С 503-504.

 • Flekey P.P. Morphofunctional Changes of the Long Tubular Bones in Organis Adapted to General Dehydration //Принципи пропорції, симетрії структурної гармонії та математичного моделювання в морфології /Мат. міжнар. симпозіуму. - Вінниця, 1997. - С 205-206.

 • Флекей П.П. Закономірності обміну хімічних елементів довгих трубчастих кісток при адаптації до загального зневоднення організму //Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /Щорічник. - Київ, 1997. - В. 1, ч. 2. - С. 504-505.

 • Федонюк Я.І., Волошин В.Д., Довгань О.М., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Тимків-Бензар І.М., Барвінська Т.М., Федонюк Л.Я. Особливості остеогенезу при дегідратації організму, адаптації і реадаптації //Здобутки клінічної та експериментальної медицини /Мат.наук.конф. – Тернопіль:”Медична академія”, 1997. –В.2, ч.2. – С.590-596.

 • Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д., Данильчук Р.Б., Туркот П.А., Барвінська Т.М., Кушик П.С., Тупол Н.Д.Морфогенез кісток скелету при адаптаціх їх до загального зневоднення // Весник проблем биологии і медицины. – 1997.- N 9. - С. 142-145.

 • Борковський В.В.,Довгань Е.М., Федонюк Я.И., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Захарчук И.В.,Тымкив-Бензар И.М., Боймистук И.И., Мельничук В.В., Барвинськая Т.М. Ультраструктурная организация хондроцитов эпифизароного хряща при различных режимах двигательной активности и в условиях дегидратации организма// Весник проблем биологии и медицины. – 1997.- N 9. – C. 140-142 .

 • Левандовська Н.М., Флекей П.П., Шовдра Н.В.,Федонюк Я.І.,Волошин В.Д., Захарчук І.В.,Мельничук В.В., Барвінська Т.М. Стуктура щитовидної залози і кісток скелету при дегідратації та адаптації до неї//Вісник наукових досліджень. -1997. - N – С. 27-29.

 • Флекей П.П. Вплив загального зневоднення організму адаптованих до дегідратації тварин на будову,ріст і мінералізацію кісток скелета.//Вісник наукових досліджень. – 1997.2-3.-C.17-19.

 • Fedonyuk Y.I., Levandovska N.M., Dovgan O.M., Flekey P.P., Shovdra N. V., Bury V. V. Structural Changes in the Skeletal Bones and the Thyroid in Dehydration of Organisms Adapted to Exicosis //The 17th Congress of the Polish Anatomical Society with International Participation /Abstracts. -Gdansk, Poland, 1996.-S.27

 • Флекей П.П., Шовдра Н.В., Маслий Я.А., Довгань Е.М., Баран Л.Н., Боймиструк И. И., Боднар Р. Я., Квик И. И., Федонюк Л. Я. Улыпрамикроскопическое исследование костной ткани в условиях обезвоживания организма, адаптированного к дегидратации //Актуальні питання морфогенезу /Мат. наук. конф. - Чернівці. -1996. - С. 346-347.

 • Федонюк Я.И., Шовдра Н.В., ФлекейП.П., Бурый В.В., Левандовская Н.М., Мельничук В.В., Боймиструк И.И. Закономерности структурной организации в костях скелета и щитовидной железе в условиях обезвоживания организма //Экологическая антропология /Ежегодник академии экологической антропологии.- Минск, 1996.- С. 325-327.

 • Федонюк Я.І., Сікора B.3., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Бурий В.В., Левандовсъка Н.М., Довгань О.М. Морфофункціональні зміни в кістках скелету під впливом дегідратації у організмів, адаптованих до ексікозу //Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини на сучасному рівні /Мат.доп. -Полтава, 1996. - С 423-424.

 • Федонюк Я.И., Левандовская Н.М., Бурый В.В., Довгань Е.М., Флекей П.П., Шовдра Н.В. Закономерности структурной организации щитовидной железы и костей скелета при адаптации к обезвоживанию организма //Биомедицинские и биосоциальные проблемы интегративной антропологии /Сб. мат. конф. - Санкт-Петербург, 1996. - С. 70.

 • Fedonyuk Y.I., Dovgan O.M., Sykora V.Z., Borkovsky V. V., Veleshchuk Y.T., Flekey P.P., Kurko V.S., Melnichuk V.V. Stages of the Recovering Period After the Influence of Extremal Factors on Cartilage and Bone Tissue of Long Tubular Bones //Actual Aspects of Morphology /Scientific Materials. - Ternopil, 1996. - Vol. 3. - P. 757-759.

 • Шовдра Н.В., Флекей П.П., Федонюк Я.І., Боднар Я.Я., Сікора В.З., Микула Н.Х., Бурий В.В., Левандовська Н.М. Будова кісток скелету та щитовидної залози в умовах ексікозу та адаптації до зневоднення організму //Актуальні питання морфології /Міжнар.зб.наук.робіт. -Тернопіль, 1996. -Т.З.- С 711-714.

 • Shovdra N.V., Flekey P.P., Fedonyuk Y.I., Sikora V.Z., Reminetsky B.Y., Dovgan O.M., Yushchak M.V., Kwik 1.1., Sohmatina V.V. The Changes of the Chemical Content of Bony Tissue in the Organisms Exicosis and Adaptation to it //Actual Aspects of Morphology /Scientific Materials. -Ternopil, 1996. - Vol. 3. - P. 773-774.

 • Flekey P.P., Shovdra N.V., Fedonyuk Y.I., Sikora V.Z., Baran L.N., Boymystruk II, Fedonyuk L.Y. The Influence of Adaptation to the General and Cellular Dehydration of Organism on Ultrastructure of Skeleton Bones //Actual Aspects of Morphology /Scientific Materials. - Ternopil, 1996. - Vol. 3. - P. 762-763.

 • Flekey P.P., Shovdra N.V, Fedonyuk Y.I., Sykora V.Z., Reminetsky B. Y., Kurko V.S., Baran L.N., Sohmatina V. V. Changes of Linear Sizes of Long Tubular Bones During the Readaptation Period After Dehydration of the Organism and Adaptation to it //Actual Aspects of Morphology /Scientific Materials. - Ternopil, 1996. - Vol. 3. - P. 760-762.

 • Flekey P.P. Linear Sizes Changes of Long Tubular Bones During Different Periods After the Adaptation to General Dehydration //Actual Aspects of Morphology /Scientific Materials.- Ternopil, 1996. Vol.III. - P.759-760.

 • Fedonyuk Y.I., Smorshchok O.S., Flekey P.P., Buriy V.V., Levandovska N.M., Sukhinsky V.K., Tupol N.D. Effect of Systemic Dehydration and Vegetative Status on Some Internal Organs //XII th International Symposium on Morphological Sciences /Abstracts. - Thessaloniki, Greece, 1995. - P. 186-187.

 • Smorshchok O.S., Fedonyuk Y.I., Flekey P.P., Shovdra N.V. Disturbance of Vascular-Tissue Relation in the Adrenal Cortex in Systemic Dehydration //1st International Congress of Integrative Anthropology /Scientific Materials. - Ternopil, 1995. - P. 304-305.

 • Федонюк Я.І., Голод Б.В., Волошин В.Д., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я., Флекей П.П., Шовдра Н.В., Лісничук Н.В., Киричок О.М., Боймиструк І.І., Бурий В.В., Яворська С.І., Ющак М.В., Методичні вказівки для самопідготовки студентів медичного факультету до практичних занять./ Анатомія внутрішніх органів./ - Тернопіль., Укр.мед. книга.- 2004. – 52 с.