Наукові публікації доц. Ремінецького Б.Я.

 1. Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета “анатомія людини” за умов інтернаціоналізації вищої освіти / І. Є. Герасимюк, А. В. Мізь, А. М. Пришляк, Б. Я. Ремінецький, І. Я. Криницька // Медична освіта – 2017. – № 4, – С. 9 – 13.
 2. Гістостереометричні особливості міокарда білих щурів різної статі / Пришляк А. М., Мізь А. В., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. // International research and practice conference “Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine” Lublin, October 20–21, 2017 – P. 104-107.
 3. Пришляк А.М. Гістостереометричні особливості міокарда білих щурів різної статі / А. М. Пришляк, А.В. Мізь, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Актуальні питання сучасної медицини: досвід Польщі та України. Матеріали конференції 20-21 жовтня 2017 р. м. Люблін.
 4. Вплив чотирихлористого вуглецю на стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці / А. М. Пришляк, С. І. Яворська, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Медична та клінічна хімія. – 2017.– Т. 19 (129). – № 2 с. 78-82.
 5. Стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни в товстій кишці при змодельованому токсичному гепатиті / Пришляк А.М., Яворська С.І., Головата Т.К., Ремінецький Б.Я. // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Перспективи розвитку медичної науки і освіти», присвяченої 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету – м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. - С. 32-33.
 6. Анатомічні особливості судинно-нервового пучка нижньої кінцівки у плода / А.М. Пришляк, Б.Я.Ремінецький, І.О. Стахурська // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Дніпропетровської (катеринославської) школи морфологів - м. Дніпро, 5-7 жовтня 2016 р. – С. 44-47.
 7. Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus / Pryshlyak A.M., Reminetskyy B.Y., Stakhurska I.O., Shchur O.M.// Biomedical and Biosocial Anthropology – 2016. – № 26, P. 92-94.
 8. Морфофункціоанльні зміни мікрогемоциркуляторного русла серцевого м’яза при ураженні організму чотири хлористим вуглецем / А.М. Пришляк, Б.Я. Ремінецький // Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 75-річчю від дня народження професора В.І.Проняєва, 24-25 березня 2016 р. – м. Чернівці, - С. 86-87.
 9. Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію / Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я., Щур О.М. // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 2 (129). С. 272-275. (ISSN 2077-4214 Google Scholar, Index Copernicus)
 10. Токсичний гепатит як фактор структурно-функціональних змін в товстій кишці / Л.М. Головатюк, А.М. Пришляк, Б.Я. Ремінецький // «Український журнал біології, медицини і спорту» - Миколаїв, 2015 р. - № 2 (2) – С. 44-47.
 11. Історія та сучасність кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету / І. Є. Герасимюк, О. Я. Галицька-Хархаліс, М. В. Ющак, І. І. Боймиструк, П. П. Флекей, Б. Я. Ремінецький, О. М. Киричок // Збірник наукових праць «Актуальні питання медичної науки та практики» – Запоріжжя, 2015 р. – Вип. 82. – Т. 2. – К.2. – С. 11-19.
 12. Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій білих щурів різної статті в умовах інтоксикації нітритом натрію (за даними контрастної рентгенангіографії) / Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я. Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. Наук. Пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»; випуск 82, Т.2, – Запоріжжя, 2015. ISSN – 2308-8052 – C. 340-349.
 13. Організація навчального процесу іноземних студентів на кафедрі анатомії людини Тернопільського державного медичного університету на сучасному етапі розвитку медичної освіти / І. Є. Герасимюк, А. В. Гантімуров, О. Я. Галицька-Хархаліс, Ю. М. Гаврищук, П. П. Флекей, Б. Я. Ремінецький, О. М. Киричок, І. В. Пилипко – Збірник матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». – Тернопіль, 21-22 травня 2015 р. – С. 161.
 14. Б.Я.Ремінецький, О.М.Киричок. Досвід впровадження об'єктивного струк-турованого практичного іспиту в ННІ морфології. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвячена 160‑річчю з дня народження І.Я.Горбачевського, “Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, 15-16.05.2014 р., - С. 326.
 15. Говда Р.В., Ремінецький Б.Я. Особливості мінерального складу плечових кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з різним типом автономної нервової в динаміці раннього реадаптаійного періоду після важкої позаклітинної дегідратації організму. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології», 24-25 жовтня, - Тернопіль, - 2013 р., - С. 34.
 16. Мізь А.В., Герасимюк І.Є., Ремінецький Б.Я. Ядерно-цитоплазматичні відно-шення в ендотеліоцитах артерій дванадцятипалої кишки у щурів з гострою інтоксикацією тетрахлоретаном у віковому аспекті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології», 24-25 жовтня, - Тернопіль, - 2013 р., - С. 117-118.
 17. Ремінецький Б.Я., Пришляк А.М., Прохира О.М., Кузів І.Я. Впровадження морфологічних методів у вивчення анатомії людини студентами ННІ медсестринства // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми морфології», присвяченої 70-річчю Заслуженого діяча науки і техніки Українри професора Я.І.Федонюка. – Укрмедкнига, Тернопіль, - 16-17 квітня 2010 р., - С. 133.
 18. Флекей П.П., Ремінецький Б.Я., Киричок О.М. та ін. Особливості вивчення анатомії людини в умовах інтеграції української медичної освіти з світовим освітнім простором. Матерали конференції "Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір" 21-22 травня 2009 року, - Тернопіль, Укрмедкнига. - 2009. - С. 137-138.
 19. М.С. Гнатюк, А.М. Пришляк, Р.М.Гнатюк, Б.Я.Ремінецький. Характеристика просторових параметрів камер серця експериментальних тварин з різною стійкістю до гіпоксії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал № 2, - 2007. – С. 55-61.
 20. І.Є. Герасимюк, О.М.Киричок, Б.Я. Ремінецький, М.В. Самборський. Нові підходи до вивчення анатомії людини при навчанні за програмою I-II рівнів акредитації // Медсестринство. -2007. - №3. - С. 36-38.
 21. Пришляк А.М., Гнатюк М.С., Ремінецький Б.Я. Гістостереометричні особливості міокарда камер серця білих щурів з різною стійкістю до гіпоксії // Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень: наук.-практ. конф., 29-30 травня 2008 р.: зб. матеріалів конф. –Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 112–114.
 22. Б.Я. Ремінецький, І.Є. Герасимюк, Я.І. Федонюк, А.М. Пришляк, В.В. Бурий. Викладання анатомії людини за умов реформування вищої медичної освіти з врахуванням світового досвіду // Медична освіта, № 1, - 2009, С. 38-39.
 23. Б.Я. Ремінецький. Особливості викладання анатомії людини в умовах реформування вищої медичної освіти // Матеріали науково-практичної конференції "Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для європейської інтеграції медичної освіти". - Тернопіль, Укрмедкнига. - 2006. - С. 89-91.
 24. Киричок О.М., Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ющак В.В., Ремінецький Б.Я. Морфо-функціональні особливості кісток скелету тварин, адаптованих до загального зневоднення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина", - 2005. Вип. 25, - С. 41-44.
 25. Пришляк А.М., Федонюк Я.І., Пришляк І.В., Ремінецький Б.Я. Досвід впровадження елементів кредитно-модульної системи в навчальний процес студентів стоматологічного факультету на кафедрі анатомії людини // Матеріали науково-практичної конференції "Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти". - Тернопіль, Укрмедкнига. - 2005. - С. 273-277.
 26. Структурні зміни кісток скелету щурів старечого віку, адаптованих до зневоднення. Б.Я.Ремінецький, Р.В.Говда // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. - С. 21.
 27. Cтруктурно-метаболічні зміни у довгих трубчастих кістках після 1 тижня реадаптації // Шовдра Н.В., Флекей П.П., Ремінецький Б.Я. / Наук.-практ. конференція "Гістологія на сучасному етапі розвтку науки". - Тернопіль, 2004. - С.79-80.
 28. Б.Ремінецький, Т Марцун. Матеріали VІІІ Міжнародного медичного Конгресу студентів і молодих вчених, -Тернопіль, 2004 р.
 29. Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь при токсичних ураженнях міокарда. А.М. Пришляк, М.С. Гнатюк, Б.Я.Ремінецький // Вісник морфології. - 2003. - № 2. - С. 251-253.
 30. Borys Y. Reminetskyy, Martin Yaroshevsky, Muhammad Zeeshan A. Morphological changes in an epiphyseal cartilage of tubular bones of rat of senile age at cellular dehydration. Матеріали Когресу студентів і молодих вчених, -Тернопіль, 2003 р.
 31. Особливості структурно-функціональних змін в серці при дії на організм хлориду кадмію. Гнатюк М.С., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я. // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Науково-практична конференція 17 травня 2002 р. - Київ, 2002. - С. 65-66.
 32. Quantitative morphological estimation of the cardiomyocytes under myocardium hypertrophy. B.Y.Reminetskyy, M.S.Hnatyuk, A.M.Pryshlyak // International Congress of Anatomists, Pomania. - 2002.
 33. Peculiarities of Tubular Bones Metabolism in Light Dehydration of Different Age Rats. V.D.Voloshyn Y.I.Fedonyuk, B.Y.Reminetskyy // XIV Federative International Congress of Anatomy: Abstracts.- Lisbon, Portugal, 1994.- P. 135-138.
 34. The effect of the dehydration of juvenile body on the growth and shaping of skeleton bones // Space Biology and Medicine: Abstracts.- X Conference.- Moscow, 1994.- P. 46-47.
 35. Effect of Systemic Dehydration and Vegetative Status on Some Internal Organs. Presented at the XIIth International Symposium on Morphological Sciences. - Thessa­loniki, Greece, 1995.
 36. Readaptation Alterations of the Bone Tissue in Post-dehydration Period // IX European Anatomical Congress: Abstracts.- Kracow, Poland, 1992.- P. 72.
 37. Нові форми організації самостійної позааудиторної роботи студентів. М.С.Гнатюк, Я.І.Федонюк, А.М.Пришляк, Б.В.Голод, П.П.Флекей, Б.Я.Ремінецький, Н.В.Шовдра, В.Д.Волошин, В.В.Бурий.
 38. Кардіотоксичнне ураження серця хлоридом кадмію. Б.Я.Ремінецький, М.С.Гнатюк, А.М.Пришляк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 7 - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 125.
 39. Із досвіду викладання анатомії людини англійською мовою. Б.Я.Ремінецький, Я.І.Федонюк, Н.Є.Лісничук. Науково-практичний журнал "Медична освіта", - 2002. - № 3. - С. 337-339.
 40. Роль анатомічного "брейн-рингу" у підвищенні знань студентів. М.С.Гнатюк, Я.І.Федонюк, Б.Я.Ремінецький, співавт. Медична освіта. - 2001. - № 3.
 41. Ремінецький Б.Я., Флекей П.П. Реакція трубчастих кісток тварин старечого віку на зневоднення важкого ступеня. Здобутки клінічної Матеріали підсумкової ТДМУ імені І.Горбачевського, кафедра анатомії людини, - 2010.
 42. Ремінецький Б.Я. із співав. Проблеми інтеграції української медичної освіти з світовим освітнім простором. 21-22 травня 2009 р., - Тернопіль, Укрмедкнига. - 2009. - С. 137-138.
 43. Ремінецький Б.Я., Прохира О.М., Кузів І.Я. Впровадження морфологічних методів у вивчення анатомії людини студентами ННІ медсестринства. - Тернопіль, Укрмедкнига. - 2009.
 44. Osteogenetic Disturbance in Water and Saline Exhaustion // XVI Congress of the Polish Anatomical Society: Abstracts.- Olsztyn, Poland, 1993.- P.127 – 128.