Наукові публікації доц. Ремінецького Б.Я.

 • Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета “анатомія людини” за умов інтернаціоналізації вищої освіти / І. Є. Герасимюк, А. В. Мізь, А. М. Пришляк, Б. Я. Ремінецький, І. Я. Криницька // Медична освіта – 2017. – № 4, – С. 9 – 13.
 • Гістостереометричні особливості міокарда білих щурів різної статі / Пришляк А. М., Мізь А. В., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. // International research and practice conference “Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine” Lublin, October 20–21, 2017 – P. 104-107.
 • Вплив чотирихлористого вуглецю на стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці / А. М. Пришляк, С. І. Яворська, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Медична та клінічна хімія. – 2017.– Т. 19 (129). – № 2 с. 78-82.
 • Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus / Pryshlyak A.M., Reminetskyy B.Y., Stakhurska I.O., Shchur O.M.// Biomedical and Biosocial Anthropology – 2016. – № 26, P. 92-94.
 • Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію / Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я., Щур О.М. // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 2 (129). С. 272-275. (ISSN 2077-4214 Google Scholar, Index Copernicus)
 • Токсичний гепатит як фактор структурно-функціональних змін в товстій кишці / Л.М. Головатюк, А.М. Пришляк, Б.Я. Ремінецький // «Український журнал біології, медицини і спорту» - Миколаїв, 2015 р. - № 2 (2) – С. 44-47.
 • Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій білих щурів різної статті в умовах інтоксикації нітритом натрію (за даними контрастної рентгенангіографії) / Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я. Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. Наук. Пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»; випуск 82, Т.2, – Запоріжжя, 2015. ISSN – 2308-8052 – C. 340-349.
 • Б.Я.Ремінецький, О.М.Киричок. Досвід впровадження об'єктивного струк-турованого практичного іспиту в ННІ морфології. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвячена 160‑річчю з дня народження І.Я.Горбачевського, “Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, 15-16.05.2014 р., - С. 326.
 • Говда Р.В., Ремінецький Б.Я. Особливості мінерального складу плечових кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з різним типом автономної нервової в динаміці раннього реадаптаійного періоду після важкої позаклітинної дегідратації організму. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти ангіології», 24-25 жовтня, - Тернопіль, - 2013 р., - С. 34.
 • М.С. Гнатюк, А.М. Пришляк, Р.М.Гнатюк, Б.Я.Ремінецький. Характеристика просторових параметрів камер серця експериментальних тварин з різною стійкістю до гіпоксії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково-практичний журнал № 2, - 2007. – С. 55-61.
 • Б.Я. Ремінецький, І.Є. Герасимюк, Я.І. Федонюк, А.М. Пришляк, В.В. Бурий. Викладання анатомії людини за умов реформування вищої медичної освіти з врахуванням світового досвіду // Медична освіта, № 1, - 2009, С. 38-39.
 • І.Є. Герасимюк, О.М.Киричок, Б.Я. Ремінецький, М.В. Самборський. Нові підходи до вивчення анатомії людини при навчанні за програмою I-II рівнів акредитації // Медсестринство. -2007. - №3. - С. 36-38.
 • Б.Я. Ремінецький. Особливості викладання анатомії людини в умовах реформування вищої медичної освіти // Матеріали науково-практичної конференції "Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для європейської інтеграції медичної освіти". - Тернопіль, Укрмедкнига. - 2006. - С. 89-91.
 • Киричок О.М., Федонюк Я.І., Флекей П.П., Волошин В.Д., Ющак В.В., Ремінецький Б.Я. Морфо-функціональні особливості кісток скелету тварин, адаптованих до загального зневоднення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина", - 2005. Вип. 25, - С. 41-44.
 • Структурні зміни кісток скелету щурів старечого віку, адаптованих до зневоднення. Б.Я.Ремінецький, Р.В.Говда // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. - С. 21.
 • Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь при токсичних ураженнях міокарда. А.М. Пришляк, М.С. Гнатюк, Б.Я.Ремінецький // Вісник морфології. - 2003. - № 2. - С. 251-253.
 • Borys Y. Reminetskyy, Martin Yaroshevsky, Muhammad Zeeshan A. Morphological changes in an epiphyseal cartilage of tubular bones of rat of senile age at cellular dehydration. Матеріали Когресу студентів і молодих вчених, -Тернопіль, 2003 р.
 • Особливості структурно-функціональних змін в серці при дії на організм хлориду кадмію. Гнатюк М.С., Пришляк А.М., Ремінецький Б.Я. // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Науково-практична конференція 17 травня 2002 р. - Київ, 2002. - С. 65-66.
 • Quantitative morphological estimation of the cardiomyocytes under myocardium hypertrophy. B.Y.Reminetskyy, M.S.Hnatyuk, A.M.Pryshlyak // International Congress of Anatomists, Pomania. - 2002.
 • Peculiarities of Tubular Bones Metabolism in Light Dehydration of Different Age Rats. V.D.Voloshyn Y.I.Fedonyuk, B.Y.Reminetskyy // XIV Federative International Congress of Anatomy: Abstracts.- Lisbon, Portugal, 1994.- P. 135-138.
 • The effect of the dehydration of juvenile body on the growth and shaping of skeleton bones // Space Biology and Medicine: Abstracts.- X Conference.- Moscow, 1994.- P. 46-47.
 • Effect of Systemic Dehydration and Vegetative Status on Some Internal Organs. Presented at the XIIth International Symposium on Morphological Sciences. - Thessa­loniki, Greece, 1995.
 • Readaptation Alterations of the Bone Tissue in Post-dehydration Period // IX European Anatomical Congress: Abstracts.- Kracow, Poland, 1992.- P. 72.
 • Нові форми організації самостійної позааудиторної роботи студентів. М.С.Гнатюк, Я.І.Федонюк, А.М.Пришляк, Б.В.Голод, П.П.Флекей, Б.Я.Ремінецький, Н.В.Шовдра, В.Д.Волошин, В.В.Бурий.
 • Кардіотоксичнне ураження серця хлоридом кадмію. Б.Я.Ремінецький, М.С.Гнатюк, А.М.Пришляк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Вип. 7 - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 125.
 • Із досвіду викладання анатомії людини англійською мовою. Б.Я.Ремінецький, Я.І.Федонюк, Н.Є.Лісничук. Науково-практичний журнал "Медична освіта", - 2002. - № 3. - С. 337-339.
 • Роль анатомічного "брейн-рингу" у підвищенні знань студентів. М.С.Гнатюк, Я.І.Федонюк, Б.Я.Ремінецький, співавт. Медична освіта. - 2001. - № 3.
 • Ремінецький Б.Я., Флекей П.П. Реакція трубчастих кісток тварин старечого віку на зневоднення важкого ступеня. Здобутки клінічної Матеріали підсумкової ТДМУ імені І.Горбачевського, кафедра анатомії людини, - 2010.
 • Ремінецький Б.Я., Прохира О.М., Кузів І.Я. Впровадження морфологічних методів у вивчення анатомії людини студентами ННІ медсестринства. - Тернопіль, Укрмедкнига. - 2009.
 • Osteogenetic Disturbance in Water and Saline Exhaustion // XVI Congress of the Polish Anatomical Society: Abstracts.- Olsztyn, Poland, 1993.- P.127 – 128.