Наукові публікації проф. Пришляк А.М.

 1. Морфофункциональноу предназначение ушка сердца человека / Степанчук А.П., Ройко Н.В., ФиленкоВ.М., Пришляк А.М. // Мир медицины и биологии. – 2018. - № 3 (65). – С. 185-189.
 2. Пришляк А.М. Морфофункціональні зміни серцевого м’яза в умовах нітритного впливу на організм щурів різної статі / А.М. Пришляк, Т.К. Головата, А.З.Миколенко // «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» ХІ науково-практична конференція (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 04-05 жовтня 2018 р. – С. 41-42.
 3. Головата Т.К. Порівняльний аналіз структурних змін пародонту при екпериментальномугенералізованомупародонтиті та за умови корекції корвітином / Дацко Т.В., Демкович А.Є., Миколенко А.З., Пришляк А.М. // «Перспективи розвитку сучасної патології» X Конгрес патологів України, м Івано-Франківськ, 27-28 вересссня 2018 р. – С. 30-31.
 4. Головатюк Л.М. Закономірності ремоделювання артерій товстої кишки на фоні тетрахлорметанового гепатиту / Л.М. Головатюк, А. М. Пришляк,, А.І.Довгалюк // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та ре моделювання тканин і органів у нормі та патології» – м. Тернопіль, 20-21 вересня 2018 р. - С. 32-33.
 5. Shanaida Mariia. Determination of Triterpenoids in Some Lamiaceae Species / Mariia Shanaida, Antonina Pryshlyak, Olena Golembiovska // Research J. Pharm. and Tech. 11(7): July 2018, p. 3113-3118.
 6. Головатюк Л.М. Структурні зміни артерій товстої кишки при токсичному гепатиті, спричиненому тетрахлорметаном / Л.М. Головатюк, А.І.Довгалюк, А.М. Пришляк // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні» – м. Тернопіль, 24-26 травня 2018 р. - С. 25-26.
 7. Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета “анатомія людини” за умов інтернаціоналізації вищої освіти / І. Є. Герасимюк, А. В. Мізь, А. М. Пришляк, Б. Я. Ремінецький, І. Я. Криницька // Медична освіта – 2017. – № 4, – С. 9 – 13.
 8. Гістостереометричні особливості міокарда білих щурів різної статі / Пришляк А. М., Мізь А. В., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. // International research and practice conference “Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine” Lublin, October 20–21, 2017 – P. 104-107.
 9. Вплив чотирихлористого вуглецю на стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці / А. М. Пришляк, С. І. Яворська, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Медична та клінічна хімія. – 2017.– Т. 19 (129). – № 2 с. 78-82.
 10. Стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни в товстій кишці при змодельованому токсичному гепатиті / Пришляк А.М., Яворська С.І., Головата Т.К., Ремінецький Б.Я. // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Перспективи розвитку медичної науки і освіти», присвяченої 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету – м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. - С. 32-33.
 11. Пришляк А.М. Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці / А.М. Пришляк, І.І. Юрик, Т.К. Головата // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 2. – Т. 2 (129). – с. 276-279.
 12. Пришляк А.М. Морфофункціональні зміни мікрогемоциркуляторного русла серцевого м’яза при ураженні організму чотирихлористим вуглецем / А.М. Пришляк, Б.Я. Ремінецький //Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 75-річчю від дня народження професора В.І.Проняєва, 24-25 березня 2016 р. – м. Чернівці, - С. 86-87.
 13. Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці / Пришляк А.М., Юрик І.І., Головата Т.К., Головатюк Л.М. // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 2 (129). С. 276-279. ISSN 2077-4214 (Google Scholar, Index Copernicus).
 14. Анатомічні особливості судинно-нервового пучка нижньої кінцівки у плода / А.М. Пришляк, Б.Я.Ремінецький, І.О. Стахурська // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Дніпропетровської (катеринославської) школи морфологів - м. Дніпро, 5-7 жовтня 2016 р. – С. 44-47.
 15. Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus / Pryshlyak A.M., Reminetskyy B.Y., Stakhurska I.O., Shchur O.M.// Biomedical and Biosocial Anthropology – 2016. – № 26, P. 92-94.
 16. Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію / Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я., Щур О.М. // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 2 (129). С. 272-275. (ISSN 2077-4214 Google Scholar, Index Copernicus)
 17. Токсичний гепатит як фактор структурно-функціональних змін в товстій кишці / Л.М. Головатюк, А.М. Пришляк, Б.Я. Ремінецький // «Український журнал біології, медицини і спорту» - Миколаїв, 2015 р. - № 2 (2) – С. 44-47.
 18. Пришляк А.М. Вплив довготривалої інтоксикації нітритом натрію на морфо-функціональні особливості секреторної активності міокарда білих щурів різної статі / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Морфологічні дослідження – виклики сучасності: науково-практична конференція, 23−24 квітня 2015 р.: матеріали конференції. – Суми, 2015. – С. 48–50.– Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/41716/1/Pryshliak.pdf
 19. Статеві відмінності просторової реорганізації коронарних артерій в умовах нітритної інтоксикації Медицина XXI сторіччя : Наукова конференції студентів та молодих вчених, 14 травня 2015 р.: тези доповідей – Краматорськ, 2015. – С. 12–13. Стахурська І.О., Орел Ю.М., Пришляк А.М. [та ін.]
 20. Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій білих щурів різної статті в умовах інтоксикації нітритом натрію (за даними контрастної рентгенангіографії) / Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я. Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. Наук. Пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»; випуск 82, Т.2, – Запоріжжя, 2015. ISSN – 2308-8052 – C. 340-349.
 21. Пришляк А.М. Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії та фармакології» (9 — 10 жовт. 2014 р.) — Тернопіль. : Укрмедкнига. — 2014.— С.128—129.
 22. Пришляк А.М. Структурна організація серцевого м’яза при довготривалій дії нітриту натрію на організм білих щурів різної статі / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига — 2014р. — N 2(21). — с.134 —135.
 23. Морфо-функціональні особливості міокарда дослідних тварин різної статі за умов інтоксикації натрію нітриту Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – № 1. – С. 100–104. Стахурська І. О.
 24. Parameters offree – radical oxidation andantioxidant defence system in rats of both sexes with sodium nitrit eintoxication Medical and Clinical Chemistry. – 2015. – № 2 (17). – С. 19–23. Stakhurska I.O., Holovatiuk L.M.
 25. ПришлА.М. Морфологічні особливості мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця щурів за дії на організм натрію нітриту / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Наук.записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2015. – №1 (62). – С. 148–151.
 26. Вплив натрію нітриту на вільно радикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів / Поишляк А.М., Стахурська І.О, Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Флекей Н.В. // Гігієна населених місць. – 2014. – № 64. – С. 409–415.
 27. Зевако В.Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників / Юкало В., Пришляк А. // Медична освіта. – 2014. – № 3. С. 52–55.
 28. Пришляк А.М. Морфологические особенности артериального русла сердечной мышцы белых крыс при воздействии на организм нитрита натрия / А.М. Пришляк, И.О.Стахурская, М.С. Гнатюк // Лабораторная диагностика восточной Європи. – 2014. – №3 (11). – С. 98–104.
 29. Пришляк А.М. Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Медична хімія. – 2014. – №3 (16). – С. 128.
 30. Стахурська І.О. Вплив нітриту натрію на морфо-функціональну перебудову мікрогемоциркуляторного русла частин серцевого м’яза тварин різної статі / І.О. Стахурська, А. М. Пришляк // ХV Конгресу СФУЛТ: 16–18 жовтня 2014 р.: матеріали конгресу. – Чернівці, 2014. – С. 419.
 31. Новіцька О. І.Народні назви хвороб очей у підгаєцьких говірках / О. І. Новіцька, А.М. Пришляк // Матеріали регіональної науково-методичної конференції «Освіта й медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний досвід» 6–7 листопада 2014 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 49-52.
 32. Тишковець М. П.Роль культуромовної діяльності фахівця медичного профілю / М. П.Тишковець, І. Д. Драч, А.М. Пришляк // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи в організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку: матеріали Всеукр. навч наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.):у 2 ч./ Терноп. держ. мед ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.2. – С.676-677.Терноп. держ. мед ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.2. – С.676-677.
 33. Зевако В. Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників / В.Зевако, В. Юкало, А. Пришляк // Матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я.Горбачевського 15-16 травня 2014 р. – Ч.1. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 224-225.
 34. Пришляк А.М. Сугестіотерапія як первісне лікарювання / А.М. Пришляк // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 17-18.
 35. Пришляк А.М. Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Вісник проблем біології і медицини. – 2014 р. – №1. – С. 269–272.