Наукові публікації проф. Пришляк А.М.

 • Морфофункциональноу предназначение ушка сердца человека / Степанчук А.П., Ройко Н.В., ФиленкоВ.М., Пришляк А.М. // Мир медицины и биологии. – 2018. - № 3 (65). – С. 185-189.
 • Shanaida Mariia. Determination of Triterpenoids in Some Lamiaceae Species / Mariia Shanaida, Antonina Pryshlyak, Olena Golembiovska // Research J. Pharm. and Tech. 11(7): July 2018, p. 3113-3118.
 • Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета “анатомія людини” за умов інтернаціоналізації вищої освіти / І. Є. Герасимюк, А. В. Мізь, А. М. Пришляк, Б. Я. Ремінецький, І. Я. Криницька // Медична освіта – 2017. – № 4, – С. 9 – 13.
 • Гістостереометричні особливості міокарда білих щурів різної статі / Пришляк А. М., Мізь А. В., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. // International research and practice conference “Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine” Lublin, October 20–21, 2017 – P. 104-107.
 • Вплив чотирихлористого вуглецю на стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці / А. М. Пришляк, С. І. Яворська, Т. К. Головата, Б. Я. Ремінецький // Медична та клінічна хімія. – 2017.– Т. 19 (129). – № 2 с. 78-82.
 • Пришляк А.М. Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці / А.М. Пришляк, І.І. Юрик, Т.К. Головата // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. - Вип. 2. – Т. 2 (129). – с. 276-279.
 • Поляризаційне дослідження скелетних м’язів щурів дорепродуктивного віку за умови експериментальної гіперурикемії в динаміці / Пришляк А.М., Юрик І.І., Головата Т.К., Головатюк Л.М. // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 2 (129). С. 276-279. ISSN 2077-4214 (Google Scholar, Index Copernicus).
 • Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus / Pryshlyak A.M., Reminetskyy B.Y., Stakhurska I.O., Shchur O.M.// Biomedical and Biosocial Anthropology – 2016. – № 26, P. 92-94.
 • Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію / Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я., Щур О.М. // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 2, Том 2 (129). С. 272-275. (ISSN 2077-4214 Google Scholar, Index Copernicus)
 • Токсичний гепатит як фактор структурно-функціональних змін в товстій кишці / Л.М. Головатюк, А.М. Пришляк, Б.Я. Ремінецький // «Український журнал біології, медицини і спорту» - Миколаїв, 2015 р. - № 2 (2) – С. 44-47.
 • Пришляк А.М. Вплив довготривалої інтоксикації нітритом натрію на морфо-функціональні особливості секреторної активності міокарда білих щурів різної статі / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Морфологічні дослідження – виклики сучасності: науково-практична конференція, 23−24 квітня 2015 р.: матеріали конференції. – Суми, 2015. – С. 48–50.– Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/41716/1/Pryshliak.pdf
 • Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій білих щурів різної статті в умовах інтоксикації нітритом натрію (за даними контрастної рентгенангіографії) / Пришляк А.М., Стахурська І.О., Ремінецький Б.Я. Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. Наук. Пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»; випуск 82, Т.2, – Запоріжжя, 2015. ISSN – 2308-8052 – C. 340-349.
 • Пришляк А.М. Структурна організація серцевого м’яза при довготривалій дії нітриту натрію на організм білих щурів різної статі / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: Укрмедкнига — 2014р. — N 2(21). — с.134 —135.
 • Морфо-функціональні особливості міокарда дослідних тварин різної статі за умов інтоксикації натрію нітриту Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – № 1. – С. 100–104. Стахурська І. О.
 • Parameters offree – radical oxidation andantioxidant defence system in rats of both sexes with sodium nitrit eintoxication Medical and Clinical Chemistry. – 2015. – № 2 (17). – С. 19–23. Stakhurska I.O., Holovatiuk L.M.
 • ПришлА.М. Морфологічні особливості мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця щурів за дії на організм натрію нітриту / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Наук.записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2015. – №1 (62). – С. 148–151.
 • Вплив натрію нітриту на вільно радикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів / Поишляк А.М., Стахурська І.О, Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Флекей Н.В. // Гігієна населених місць. – 2014. – № 64. – С. 409–415.
 • Зевако В.Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників / Юкало В., Пришляк А. // Медична освіта. – 2014. – № 3. С. 52–55.
 • Пришляк А.М. Морфологические особенности артериального русла сердечной мышцы белых крыс при воздействии на организм нитрита натрия / А.М. Пришляк, И.О.Стахурская, М.С. Гнатюк // Лабораторная диагностика восточной Європи. – 2014. – №3 (11). – С. 98–104.
 • Пришляк А.М. Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Медична хімія. – 2014. – №3 (16). – С. 128.
 • Пришляк А.М. Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі / А.М. Пришляк, І.О. Стахурська // Вісник проблем біології і медицини. – 2014 р. – №1. – С. 269–272.